แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย Grammar

ข้อสอบภาษาอังกฤษ Grammar

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ฟรี

ข้อสอบภาษาอังกฤษ Grammar

เป็นแนวข้อสอบมาตรฐาน ที่ใช้ในการสอบบรรจุ

งานราชการ รัฐวิสาหกิจ ของทุกหน่วยงาน

ในการ สอบราชการ สอบบรรจุทำงานราชการ

ไม่ว่าจะเป็นการ สอบ ก.พ. สอบครูผู้ช่วย สอบท้องถิ่น สอบ กทม สอบตำรวจ สอบทหาร สอบ TOEIC, TOEFL, IELTS หรือ สอบภาค ก. ภาค ข. หรือการสอบรัฐวิสาหกิจ สอบธนาคาร ล้วนใช้หลักการในออกข้อสอบที่คล้ายคลึงกัน ความยากง่ายแทบไม่แตกต่างกันมากนัก หลักการสำคัญคือความเข้าใจที่เรามีต่อภาษาอังกฤษ จะผ่านมากี่ยุคกีสมัย ก็ยังเป็นไปแนวทางเดิม เพราะหลักของโจทย์มิได้เปลี่ยนแปลงไป จะเปลี่ยนแต่เพียงรูปแบบภายนอกคือโจทย์เท่านั้น

ฉะนั้นการจับใจความจึงเป็นหลักสำคัญ และการที่เราได้อ่านข้อสอบบ่อยๆ การลองทำแบบทดสอบบ่อยๆ โดยมีคำเฉลยอธิบายที่ละเอียด และชัดเจนเพียงพอ ก็จะทำให้เราเกิดความชำนาญ และสามารถจับใจความหลักนั้นได้เองโดยธรรมชาติ


1. On Wan Pra, many people ………… to the temple.

 

1. go

2. want

3. gone

4. going

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : ในวันพระทุกคนก็ต้องไปวัด เป็นประเพณี เป็นเรื่องจริง ต้องตอบ present simple ธรรมดา คือ goมาก

 


2. It ………… every day so far this week.

 

1. has been raining

2. rained

3. is raining

4. rains

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : ประโยคนี้เป็นการเน้นมากๆ ทุกวันตั้งแต่อาทิตย์นี้ ก็ต้องตอบ present perfect continuous

 


3. In Thailand the weather ………… normally cold in December.

 

1. was

2. is

3. is going to be

4. will be

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : เป็นเรื่องจริงว่าเดือนธันวาคมก็ต้องหนาว เป็น present simple tense

 


4. Up to now, the data for the research ………… collected yet.

 

1. has not been

2. have not been

3. had not

4. had not been

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : เห็น up to now ซึ่งหมายถึง จวบจนกระทั่งบัดนี้ นั่นคือ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ก็ต้องตอบ present perfect

 


5. Each time the star singer finishes a song, everybody in the audience ………… loudly.

 

1. applauds

2. applaud

3. applauded

4. have applauded

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : applauds = ผู้ฟังก็ต้องปรบมือ

 


6. They ………… breakfast at seven o’clock.

 

1. have not

2. don’t have

3. have no

4. haven’t

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : ไม่ได้กินข้าวเช้า คำว่าไม่ได้กิน ใช้ don’t have

 


7. I’ve been in Bangkok ………… .

 

1. two months ago

2. for two months

3. since two months

4. for two months ago

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : ในโจทย์มี ‘ve been ก็ต้องตอบ for two months เป็น present perfect อย่าตอบข้อ 4. เพราะมีคำว่า ago จะเป็น past tense 

 


8. I ………… many stories but nobody ………… to read them.

 

1. wrote, wanting

2. write, wanted

3. have written, wants

4. writing, wanting

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : ให้ตอบ present perfect have written คู่กับปัจจุบันไปเลย คือ wants 

 


9. I ………… that story before.

 

1. hear

2. had heard

3. am hearing

4. have heard

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : have heard เคยได้ยินเรื่องนั้นมาก่อน มักใช้ present prefect 

 


10. I read the newspaper while David ………… ready to leave.

 

1. gets

2. got

3. was getting

4. had got

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : เป็นเรื่องในอดีต เนื่องจากเกิดขึ้นมาแล้ว ดังนั้นคือ got ส่วนข้อ 3. กำลังพร้อม หรือข้อ 4. ได้เกิดขึ้นก่อนแล้วแบบ had + v.3

 1. By the end of this year, all the students ………… their lessons.

 

1. will finish

2. will be finished

3. will have finished

4. will have been finished

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : will have finished มีตัวบอกเวลาคือ By the end of this year เป็นเรื่อง tense จะเสร็จสิ้นการเรียน แสดงถึงระยะเวลาในการเรียนในอดีต 

 


2. The car that ………… by that mechanic is mine.

 

1. has repaired

2. is being repaired

3. will have repaired

4. will being repaired

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : is being repaired เป็นเรื่อง tense รถที่กำลังจะถูกทำ ต้องใช้ passive voice เนื่องจากเป็นการเน้นการถูกกระทำ

 


3. I have heard a lot about the new mayor, but i ………… .

 

1. not ever meet him

2. never have meet him

3. have never met him

4. not ever met him

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : have never met him เป็นเรื่อง tense เป็นการบอกปฏิเสธของ present perfect tense โดยใช้ never ไม่จำเป็นต้อง not เนื่องจาก never มีความหมายเป็นปฏิเสธโดยความหมายอยู่แล้ว

 


4. Don’t take any medicine that ………… prescribed.

 

1. did not

2. was not

3. has not been

4. is not being

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : has not been เป็นเรื่อง tense สมควรใช้ present perfect tense เนื่องจากเป็นการกระทำจากอดีต และยังคงส่งผลถึงปัจจุบัน 

 


5. June ………… the first party in her life tomorrow night.

 

1. gives

2. is giving

3. has given

4. gave

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : is giving เป็นเรื่อง tense เหตุการณ์ในอนาคตที่มีเวลาบอกไว้แน่นอน สามารถใช้ present continuous tense จากในประโยคที่มีการบอกเวลาตรง tomorrow night

 


6. You’d better stay at home if you don’t pay attention to your subjects, ………… ?

 

1. hadn’t you

2. wouldn’t you

3. had you

4. would you

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : hadn’t you ตอบเป็น question tag เนื่องจากด้านหน้าเป็นประโยคบอกเล่าที่มาจาก You had better ดังนั้นด้านหลังต้องเป็นปฏิเสธ

 


7. That is a good movie, ………… ?

 

1. do you

2. isn’t it

3. is she

4. isn’t she

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : isn’t it เป็นเรื่อง question tag ที่เป็น that is บอกเล่าก็จะเป็นปฏิเสธ 

 


8. None of us know his name, ………… ?

 

1. do we

2. don’t we

3. do they

4. don’t they

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : do we เนื่องจากโจทก์เป็นปฏิเสธ None of us ดังนั้น tag จึงเป็นบอกเล่า

 


9. Let me ask him to accompany you, ………… ?

 

1. shall I

2. will you

3. shall we

4. will he

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : shall we เป็นเรื่อง question tag เนื่องจากประโยคหลักเป็นการชักชวนที่ขึ้นต้นด้วย Let ประโยค tag ต้องเป็น shall we เสมอ 

 


10. The supervisor said no one was qualified for the job, ………… ?

 

1. did he

2. was he

3. didn’t he

4. wasn’t he

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : didn’t he เป็นเรื่อง question tag เนื่องจากประโยคหลักเป็น past simple tense ในรูปแบบบอกเล่า เพราะฉะนั้น tag จะใช้ did เข้ามาช่วยในรูปปฏิเสธ

 


แนวข้อสอบ PDF

ปี64+10,000 โหลด
90 ฿


ข้อสอบ กพ 2564 PDF

สอบบรรจุข้าราชการ ก.พ. ครบทุกวิชา เด็มคุณภาพ เต็มข้อมูล เฉลยอธิบายละเอียด

ปี64+>11,000 โหลด
99 ฿


ข้อสอบท้องถิ่น 2564 PDF

สอบข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก กสถ ครบทุกวิชา ข้อมูลครบครัน เนื้อหาจัดเต็ม

+>8,000 โหลด
115 ฿


ข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 PDF

สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ภาค ก ภาค ข ครบทุกวิชา 1,800 ข้อ 800 หน้า.

ปิด 7,248 โหลด
90 ฿


ไฟล์ PDF ข้อสอบ ก.พ. 2563

สอบบรรจุข้าราชการ ภาค ก. เนื้อหาแน่น ข้อมูลจัดเต็ม มีเฉลยอธิบายอย่่างละเอียด

หนังสือแบบเล่ม

450 ฿


สอบนายสิบ 4 เหล่าทัพ สอบนายสิบ ตำรวจ ทหาร และจ่าทหาร ได้ทุกหน่วยงาน เจาะข้อสอบตรงเป้า

350 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สอบท้องถิ่น ภาค ข.ครบทุกเนื้อหาในการสอบ

380 ฿


หนังสือคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เตรียมสอบครูผู้ช่วยภาค ก และ ครูผู้ช่วย ภาค ข สังกัด สพฐ.

450 ฿


หนังสือติวสอบ ก.พ. สอบภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) เนื้อหาแน่น ครบเครื่องในเล่มเดียว

345 ฿


หนังสือข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก เจ้าพนักงานท้องถิ่นภาค ก เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. เทศบาล

360 ฿


สอบท้องถิ่น ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน ตรงประเด็น เนื้อหาเน้นๆ ชัดเจน

650 ฿


หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สอบภาษาอังกฤษ ระบบใหม่ New TOEIC

280 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข สอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน สอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตรงจุดตรงประเด็น

380 ฿


หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน สายอำนวยการ สายปราบปราม ตรงเป้า ตรงประเด็น

450 ฿


หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่นภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วยท้องถิ่น ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ข


1. I don’t think the children have gone to bed, ………… ?

 

1. do I

2. don’t

3. have they

4. haven’t they

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : have they เป็นเรื่อง question tag เนื่องจากประโยคหลักเป็นปฏิเสธ และ children เป็นประธานของประโยค ดังนั้น tag ควรเป็นบอกเล่า และใช้สรรพนาม thay

 


2. She used to be our teacher, ………… ?

 

1. used she

2. did she

3. didn’t she

4. wasn’t she

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : didn’t she เป็นเรื่อง question tag เนื่องจากประโยคหลักเป็นประโยคบอกเล่าใน past simple tense ดังนั้น tag ต้องเป็นปฏิเสธ

 


3. The doctors could not save the patient. They ………… if he ………… to the hospital earlier.

 

1. could have saved, was brought

2. could, had been brought

3. could have saved him, had brought

4. could have saved him, had been brought

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : could have saved him, had been brought เป็นเรื่อง conditional sentences ประเภท present unreal

 


4. I didn’t see Mr. Black at the clun. If he had been there, I ………… him.

 

1. would meet

2. could meet

3. will have meet

4. would have met

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : would have met เป็นเรื่อง conditional sentences ประเภท past unreal

 


5. If I ………… your advice, I would have passed the exam.

 

1. took

2. take

3. would take

4. had taken

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : had taken เป็นเรื่อง conditional sentences ประเภท past unreal

 


6. Christ : Jane, Are you coming with me to the football game!.

Jane : I won’t go unless you ………… up tomorrow.

 

1. call

2. will call

3. would

4. shall call

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : call เป็นเรื่อง conditional sentences ประเภท future possible

 


7. If only I ………… him to the hospital in time, he would not have died.

 

1. would bring

2. broght

3. had brought

4. bring

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : had brought เป็นเรื่อง conditional sentences ประเภท past unreal

 


8. If I had not told her the bad news, she ………… .

 

1. shall not have been so upset like that

2. must not have been so upset like that

3. would not have been so upset like that

4. should not have been so upset like that

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : would not have been so upset like that เป็นเรื่อง conditional sentences ประเภท past unreal

 


9. If I ………… harder, I would have passed the exam.

 

1. studied

2. had studied

3. wold study

4. wera studying

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : had studied เป็นเรื่อง conditional sentences ประเภท past unreal

 


10. The roof needs ………… because it leaks whenever it rains.

 

1. to mend

2. mended

3. mending

4. mend

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : mending

 1. “My English isn’t good.”

“How many years ago ………… English ?

 

 

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : did you study

 


2. “Do you mean John”

“Yes, he ………… a note to me yesterday.”

 

1. had written

2. wrote

3. writtes

4. was written

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : เห็น yesterday ก็เป็น present simple ธรรมดาs

 


3. When he was young, he ………… to collect stamps.

 

1. was using

2. had used

3. used

4. was used

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : เคย ให้ใช้ used to 

 


4. A : Did he answer the letter?

B : AS soon as he ………… it, he ………… down to answer it.

 

1. reads, sits

2. read, sat

3. has read, is sitting

4. had read, sat

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : read, sat.

 


5. “When did the rain stop?” “It ………… before we went out.”

 

1. had stopped

2. was stopping

3. was stopped

4. was being stopped

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : had stopped เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนในอดีตที่มีสองเหตุการณ์ ให้ใช้ had = v.3 

 


6. “What will happen tonight ?”

“All the people ………… stay home tonight.”

 

1. has to

2. will to

3. have to

4. will

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : have to

 


7. I plan to tour Europe next year. By April 2020, I ………… up enough money for the trip.

 

1. save

2. have saved

3. will have saved

4. will be saving

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : will have saved

 


8. The meeting ………… next week.

 

1. is holding

2. is to holding

3. is being held

4. isn’t be holding

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : is being held กำลังถูกจัด ใช้ be + being + v.3

 


9. “Why does he have to work very hard ?”

“So that he ………… to buy a new car.”

 

1. is able

2. has been able

3. was able

4. will be able

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : will be able 

 


10. When your brother ………… he will be very tired.

 

1. arrived

2. will arrive

3. arrives

4. is arriving

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : arrives ประโยค when และ as soon as จะ + ด้วย simple ธรรมดา จะเป็นในรูปอดีตหรือปัจจุบันก็ได้ ส่วนอีกประโยคจะมี จะ (will, would + 1) 

 


สรุป : สาระสำคัญ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Grammar

ที่ใช้ออกข้อสอบ เพื่อการสอบบรรจุรับราชการ

วิชาความสามารถทางด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้ดังนี้

1. GRAMMAR
(การสนทนา, การพูดคุย)(ไวยากรณ์ เสียง ประโยค การประสมคำ การตีความ) Noun (คำนาม), Pronoun (สรรพนาม), Adjective (คุณศัพท์), Verb (กริยา), Adverb (กริยาวิเศษณ์), Conjunction (คำสันธาน) Preposition (คำบุรพบท), Interjection (คำอุทาน)

2. VOCABULARY
(คำศัพท์, กลุ่มคำ, กลุ่มคำศัพท์, ประมวลคำศัพท์)

3. CONVERSATION
(การสนทนา, การพูดคุย)

4. READING
(การอ่านคำ , อ่านบทความสั้น, อ่านบทความยาว) (อ่านเพื่อหาใจความสำคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์หลักหรือเจตนา)ฝากเก็บดวงดาวให้กับเนื้อหาข้อมูล-สินค้าบริการของหน้านี้ด้วยจ้า

(ดวงดาวจะถูกส่งตรงไปที่ Google Search Engine Result)
คะแนนจะนับครั้งแรกต่อ 1 ip = 1 ความเห็น
(♥ ขอขอบคุณทุกๆดวงดาวที่เรามีให้กัน ♥)
 
0 / 5

ดาวที่ให้ไว้

แนวข้อสอบ PDF

ปี64+10,000 โหลด
90 ฿


ข้อสอบ กพ 2564 PDF

สอบบรรจุข้าราชการ ก.พ. ครบทุกวิชา เด็มคุณภาพ เต็มข้อมูล เฉลยอธิบายละเอียด

ปี64+>11,000 โหลด
99 ฿


ข้อสอบท้องถิ่น 2564 PDF

สอบข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก กสถ ครบทุกวิชา ข้อมูลครบครัน เนื้อหาจัดเต็ม

+>8,000 โหลด
115 ฿


ข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 PDF

สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ภาค ก ภาค ข ครบทุกวิชา 1,800 ข้อ 800 หน้า.

ปิด 7,248 โหลด
90 ฿


ไฟล์ PDF ข้อสอบ ก.พ. 2563

สอบบรรจุข้าราชการ ภาค ก. เนื้อหาแน่น ข้อมูลจัดเต็ม มีเฉลยอธิบายอย่่างละเอียด

แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย PDF

หนังสือแบบเล่ม

450 ฿


หนังสือติวสอบ ก.พ. สอบภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) เนื้อหาแน่น ครบเครื่องในเล่มเดียว

350 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สอบท้องถิ่น ภาค ข.ครบทุกเนื้อหาในการสอบ

360 ฿


สอบท้องถิ่น ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน ตรงประเด็น เนื้อหาเน้นๆ ชัดเจน

450 ฿


สอบนายสิบ 4 เหล่าทัพ สอบนายสิบ ตำรวจ ทหาร และจ่าทหาร ได้ทุกหน่วยงาน เจาะข้อสอบตรงเป้า

380 ฿


หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน สายอำนวยการ สายปราบปราม ตรงเป้า ตรงประเด็น

650 ฿


หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สอบภาษาอังกฤษ ระบบใหม่ New TOEIC

380 ฿


หนังสือคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เตรียมสอบครูผู้ช่วยภาค ก และ ครูผู้ช่วย ภาค ข สังกัด สพฐ.

450 ฿


หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่นภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วยท้องถิ่น ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ข

345 ฿


หนังสือข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก เจ้าพนักงานท้องถิ่นภาค ก เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. เทศบาล

280 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข สอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน สอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตรงจุดตรงประเด็น

error: เตือน: เนื้อหานี้ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ. ลิขสิทธิ์ !!