แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ฟรี

เป็นแนวข้อสอบมาตรฐาน ที่ใช้ในการสอบบรรจุ

งานราชการ รัฐวิสาหกิจ ของทุกหน่วยงาน

ในการ สอบราชการ สอบบรรจุทำงานราชการ

ไม่ว่าจะเป็นการ สอบ ก.พ. สอบครูผู้ช่วย สอบท้องถิ่น หรือ สอบภาค ก. ภาค ข. หรือการสอบรัฐวิสาหกิจ ล้วนใช้หลักการในออกข้อสอบที่คล้ายคลึงกัน ความยากง่ายแทบไม่ต่างกัน หลักการสำคัญคือความเข้าใจที่เรามีต่อวิชานั้นๆ ผ่านมากี่ยุคกีสมัย ก็ยังเป็นไปแนวทางเดิม เพราะหลักของโจทย์มิได้เปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนแต่เพียงรูปแบบภายนอก

ฉะนั้นการจับใจความจึงเป็นหลักสำคัญ และการที่เราได้อ่านข้อสอบบ่อยๆ ลองทำแบบทดสอบบ่อยๆ โดยมีคำเฉลยอธิบายที่ละเอียดและชัดเจนเพียงพอ ก็จะทำให้เราเกิดความชำนาญ และสามารถจับใจความหลักนั้นได้เอง

1. It takes patience to ………… painful and trying situations.

1. endure
2. approach
3. collapse
4. ambiguous

ดูเฉลย
ตอบข้อ 1. เพราะ : endure = ต่อสู้

2. I can’t …… the long separation from my father.

1. analyze
2. collide
3. bear
4. baet

ดูเฉลย
ตอบข้อ 3. เพราะ : bear = อดทน

3. He bore his ……… without complaining.

1. disappointed
2. disappoint
3. disappointments
4. device

ดูเฉลย
ตอบข้อ 3. เพราะ : disappointments = ความผิดหวัง

4. The teacher would not ……… any noise in her classroom.

1. crash
2. crush
3. device
4. tolerate

ดูเฉลย
ตอบข้อ 4. เพราะ : tolerate = ผ่อนปรน

5. The cast on her foot …… her movement.

1. restrains
2. diminutive
3. great
4. igorant

ดูเฉลย
ตอบข้อ 1. เพราะ : restrains = เหนี่ยวรั้ง

อ่านต่อ คลิกที่นี่
1. Some people eat so that they may live; ………… seem to live on order that they may eat.

1. others
2. the others
3. another
4. the other

ดูเฉลย
ตอบข้อ 1. เพราะ : เรื่อง The other group : others คือ อื่นๆ อีกหลายสิ่งอย่างที่ไม่ชี้เฉพาะ

2. Mr. Tony already has three cars and now he has bought …… .

1. the other
2. another
3. any other
4. other

ดูเฉลย
ตอบข้อ 2. เพราะ : เรื่อง The other group : another คือ อีกสิ่งหนึ่ง

3. It is ……. I’d like to take a walk.

1. so nice weather that
2. such nice weather that
3. too nice weather that
4. nice weather that

ดูเฉลย
ตอบข้อ 2. เพราะ : โครงสร้างการใช้ such + Adjective + Singular N

4. Most of the examinees expect the entrance examination not to be ……. hard …. be done successfully.

1. so …… that
2. as …… as
3. so …… as
4. too …… to

ดูเฉลย
ตอบข้อ 4. เพราะ : โครงสร้างการใช้ too + Adjective + to infinitive

5. The man with dark glasses is a …… .

1. reporter news famous middle-aged
2. news middle-aged famous reporter
3. news famous middle-aged reporter
4. famous middle-aged news reporter

ดูเฉลย
ตอบข้อ 4. เพราะ : เป็นเรื่อง Adjective Order

อ่านต่อ คลิกที่นี่

อ่านบทความนี้ และตอบคำถามข้อ 1-10

Have you ever wondered ………1……… some national parks put up signs ……2…… prohibit visitors from ……3……… wild monkeys? The reason is ……4…… practice disrupts the monkeys’ natural behavior.……….5……… finding their own food. the animals prefer to hang around on the roadside ……6…… beg from passing cars. As a result, many monkeys have been killed ……7……, when the monkeys do not care to climb trees and …8…… down fruit, it hurts the ecology. Without the …9…… , deer and other animals …10… the delicious fruit.

1. ตอบคำถาม

1. what
2. when
3. that
4. why

ดูเฉลย
ตอบข้อ 4. เพราะ : จากประโยค คุณสงสัยไหมว่าทำไมสวนสาธารณะบางแห่งจึงสร้างป้ายห้ามนัก ท่องเที่ยวให้อาหารสัตว์

2. ตอบคำถาม

1. that
2. there
3. where
4. who

ดูเฉลย
ตอบข้อ 1. เพราะ : that เป็น relative pronoun แทน sings

3. ตอบคำถาม

1. fed
2. feed
3. feeding
4. being fed

ดูเฉลย
ตอบข้อ 3. เพราะ : หลัง preposition of + v. ing / noun

4. ตอบคำถาม

1. some
2. the
3. any
4. a

ดูเฉลย
ตอบข้อ 2. เพราะ : เพื่อเป็นการชี้เฉพาะการกระทำนี้ คือ การให้อาหารสัตว์

5. ตอบคำถาม

1. Instead of
2. looking forward to
3. Although
4. For

ดูเฉลย
ตอบข้อ 2. เพราะ : เพื่อเป็นการชี้เฉพาะการกระทำนี้ คือ การให้อาหารสัตว์

อ่านต่อ คลิกที่นี่
1. Pim meets her old friend Tracy at their high school reunion. They haven’t met for seven years. Lisa says to Tracy : ………….

1. I guess we have never met before
2. You seem to become very old
3. We haven’t met an eye for an eye
4. You haven’t changed a bit

ดูเฉลย
ตอบข้อ 4. เพราะ : เธอดูไม่เปลี่ยนเลยนะ

2. Su is wearing a new pair of shoes which are very uncomfortable. She says to her friend : ……..

1. Don’t step on my feet
2. I’m being bitten
3. I want smaller feet
4. My feet are killing me

ดูเฉลย
ตอบข้อ 2. เพราะ : รองเท้ากัดเท้าฉันค่ะ

3. You are talking on the phone, but the line is not very clear. You say : ………….

1. Shout out, will you ?
2. Make a loud noise, please
3. Could you speak up a bit ?
4. Won’t you say with high tones ?

ดูเฉลย
ตอบข้อ 3. เพราะ : พูดให้ดังขึ้นหน่อยได้ไหม

4. A friend is walking with you along the pavement. You see he is about to step in a puddle of water ; so you say to him : ……..

1. Look up !
2. Step in !
3. Step forward !
4. Look out !

ดูเฉลย
ตอบข้อ 4. เพราะ : ระวัง

5. You meet a friend on the street, but you can’t stop to chat. You excuse youself and say : ………

1. I don’t want to see you now
2. The sooner, the better
3. Don’t stop me here
4. I’m in a rush. Let’s talk later

ดูเฉลย
ตอบข้อ 2. เพราะ : ผมรีบ เอาไว้คุยกันทีหลัง

อ่านต่อ คลิกที่นี่

สรุป : สาระสำคัญ วิชาภาษาอังกฤษ

ที่ใช้ออกข้อสอบ เพื่อการสอบบรรจุรับราชการ

วิชาความสามารถทางด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้ดังนี้

1. Conversation
(การสนทนา, การพูดคุย)

2. Grammar
(ไวยากรณ์ เสียง ประโยค การประสมคำ การตีความ) Noun (คำนาม), Pronoun (สรรพนาม), Adjective (คุณศัพท์), Verb (กริยา), Adverb (กริยาวิเศษณ์), Conjunction (คำสันธาน) Preposition (คำบุรพบท), Interjection (คำอุทาน)

3. Vocabulary (Vocab)
(คำศัพท์, กลุ่มคำ, กลุ่มคำศัพท์, ประมวลคำศัพท์)

4. Reading
(การอ่านคำ , อ่านบทความสั้น, อ่านบทความยาว) (อ่านเพื่อหาใจความสำคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์หลักหรือเจตนา)

ปี 63
135 ฿

ครูผู้ช่วย PDF พร้อมเฉลย
ครบทุกวิชา 1,560 ข้อ 730 หน้า
ปี 63
115 ฿

ข้อสอบ ก.พ. PDF พร้อมเฉลย
ครบทุกวิชา 1,520 ข้อ 700 หน้า
error: Alert: Content is protected !!