ข้อสอบ กพ 2564 PDF ตัวอย่าง

ข้อสอบ กพ 2564

ข้อสอบ กพ 2564 PDF

ใช้อ่านบนมือถือ

แนวข้อสอบกพ 64 พร้อมเฉลย PDF

ขนาด A4 ใช้พริ้นท์

ขนาด A4

ไฟล์ PDF ใช้พริ้นท์

ดูตัวอย่าง ใช้พริ้นท์ที่ต้องการ

แนวข้อสอบกพ 2564 พร้อมเฉลย PDF

ใช้อ่านกฎหมาย

สอบ กพ 2564

สอบวิชาอะไร

กฎหมายในการปฏิบัติงานราชการ

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

(จำนวน 25 ข้อ / 50 คะแนน)

โดยเป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ พ.ศ.2499
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ่านเพราะสอดคล้องกัน)

ฝึกทำแบบทดสอบ


พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ

(จำนวน 25 ข้อ / 50 คะแนน)

โดยเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจในภาษา โดยสามารถสรุปความในรูปแบบต่างๆ จากข้อความสั้น หรือบทความต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม เช่น คำ หรือกลุ่มคำ ประโยค ข้อความ ประกอบด้วย Conversation, Grammar, Vocab, Reading ฯลฯ สามารถแยกเป็นหมวดได้ดังนี้

 • คำศัพท์ (Vocabulary)
 • โครงสร้างและไวยากรณ์ (Grammar)
 • การเรียงความเรียงประโยค (Adjectives)
 • บทสนทนา (Conversation)
 • การสรุปความ (Conclusion)
 • การจับใจความ (Reading) (ในบทความสั้น-ยาว)

ฝึกทำแบบทดสอบ


แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย GRAMMAR

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย VOCABULARY

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย CONVERSATION

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย READING
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

(จำนวน 50 ข้อ / 100 คะแนน)

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) คือ ลักษณะความสามารถ ที่จะคิดจำแนก แจกแจง องค์ประกอบของข้อมูล แะปัญหา ออกมาเป็นประเด็นได้หลายแง่มุม อีกทั้งเป็นการหาความสัมพันธ์รขององค์ประกอบ เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุของเหตุการ์ณที่เกิดขึ้น ได้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ สามารถแยกเป็นหมวดได้ดังนี้


การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย : ทักษะทางตัวเลข, คณิตศาสตร์เหตุผล, ค.ร.น., ห.ร.ม. ร้อยละ หรือเปอร์เซนต์, สมการ และอสมการ, ดอกเบี้ย, บัญญัติไตรยางค์, ผลบวก และผลต่าง, การคำนวณอายุ, สัดส่วน อัตราส่วน, นาฬิกา เวลา,ระยะทาง, กระแสน้ำ, ค่าเฉลี่ย, พื้นที่ และปริมาตร


การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม

การทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ อาทิ แบบจำแนกประเภท, แบบสรุปความ, แบบอุปมาอุปไมย, แบบมิติสัมพันธภาพ, แบบหาตัวร่วม-ตัวต่าง

การทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์, การสรุปความจากสัญลักษณ์, การสรุปความจากภาษาเชิงเปรียบเทียบ, การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ

การทดสอบความรู้ในอนุกรมพื้นฐาน, อนุกรมแบบผสม, อนุกรมหลายชั้น, อนุกรมสัมพันธ์, อนุกรมเชิงซ้อน และการหาที่ผิดในอนุกรม


การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา

คือวิชาภาษาไทย ความสามารถด้านภาษา ความเข้าใจภาษา คำศัพท์ หลักภาษาไทย การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ บทความสั้น บทความยาว หรือข้อความ การสรุปความ การตีความ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ คำตรงกันข้าม คำที่มีความหมายใกล้เคียง ศัพท์สัมพันธ์ การเขียนประโยคตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ


ข้อสอบ กพ 2564

(ไม่ต้องขยาย ออกแบบมาเพื่อการอ่านบนมือถือ พอดีกับทุกหน้าจอ ทุกรุ่น ทุกระบบ)

ครบถ้วนทุกวิชาที่ต้องใช้ในการสอบ เต็มข้อมูล เต็มคุณภาพ เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ 1,800 ข้อ 900 หน้า

ลองอ่านดูเลย แล้วจะติดใจ ไม่ต้องขยาย อ่านต่อเนื่อง ราบรื่น ช่วยเพิ่มสมาธิ


ฉบับอ่านบนมือถือ

ข้อสอบ ก.พ. 64 พร้อมเฉลย PDFข้อสอบ กพ 64 พร้อมเฉลย

ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐาน ที่ทำสำหรับการพริ้นท์ เลือกพริ้นท์หน้าที่ต้องการ ทำให้ไม่สิ้นเปลื้อง)

(เนื้อหาเหมือนกับเล่มฉบับมือถือทุกอย่าง ต่างที่ขนาดเท่านั้น)


ไฟล์ขนาด A4

หนังสือสอบ กพ

ข้อสอบ ก.พ. 2564 พร้อมเฉลย PDF

 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ก.พ. 2564

ไฟล์ขนาด A4

(ที่ทางเราได้รวบรวมมาให้ เพื่อใช้อ่านในการสอบ ก.พ. ปีล่าสุด 2564)

เพื่อสำหรับใช้ในการพริ้นท์ หน้าที่ต้องการเน้นการอ่าน ไม่สิ้นเปลื้องกระดาษ หมึกพิมพ์ และเสียเวลาการพริ้นท์


วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

หนังสือสอบ กพ ข้อสอบภาค ก

แนวข้อสอบ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ก.พ. 64 ฟรี


ทดลองอ่านเล่มตัวอย่าง

ข้อสอบ กพ 2564

หรือดาว์นโหลด เล่มตัวอย่าง

แนะนำ เมื่อดาว์นโหลดแล้ว เปิดอ่านด้วยแอพอ่าน PDF โดยตรง

ดูการใช้งานแอพ Foxit Reader คลิกที่นี่ดูตัวอย่างวิดิโอ


ฝากเก็บดวงดาวให้กับเนื้อหาข้อมูล-สินค้าบริการของหน้านี้ด้วยจ้า

(ดวงดาวจะถูกส่งตรงไปที่ Google Search Engine Result)
คะแนนจะนับครั้งแรกต่อ 1 ip = 1 ความเห็น
(♥ ขอขอบคุณทุกๆดวงดาวที่เรามีให้กัน ♥)
 
0 / 5

ดาวที่ให้ไว้

สินค้าขายดี

ปี64+3,500 โหลด
90 ฿

แนวข้อสอบ ก.พ. 64 PDF
ครบทุกวิชา 1,800 ข้อ 900 หน้า

ปี64+>6,000 โหลด
99 ฿

ข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย PDF
ครบทุกวิชา 1,500 ข้อ 700 หน้า

+>5,500 โหลด
89 ฿

ครูผู้ช่วย PDF พร้อมเฉลย
ครบทุกวิชา 1,560 ข้อ 730 หน้า

ปิด 7,248 โหลด
90 ฿

ข้อสอบ ก.พ. 63 PDF พร้อมเฉลย
ครบทุกวิชา 1,520 ข้อ 700 หน้า

ตัวอย่างสินค้า

×
×