ข้อสอบท้องถิ่น 2564

ข้อสอบท้องถิ่น 2564

แนวข้อสอบท้องถิ่น 64 พร้อมเฉลย PDF

ใช้อ่านบนมือถือ

ข้อสอบท้องถิ่น 2564 พร้อมเฉลย

ขนาด A4 ใช้พริ้นท์

ขนาด A4

ไฟล์ PDF ใช้พริ้นท์

ดูตัวอย่าง ใช้พริ้นท์ที่ต้องการ

ข้อสอบท้องถิ่น 64 พร้อมเฉลย PDF

ใช้อ่านกฎหมาย

สอบท้องถิ่น 2564

สอบอะไรบ้าง

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

(จำนวน 30 คะแนน)

โดยเป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

9. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


ฝึกทำแบบทดสอบ


พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ

(จำนวน 20 คะแนน)

โดยเป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ ของวิชาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ในการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจในสาระสำคัญของข้อความ ความเข้าใจในภาษา โดยสามารถสรุปความในรูปแบบต่างๆ จากข้อความสั้น หรือบทความต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม เช่น คำ หรือกลุ่มคำ ประโยค ข้อความ ประกอบด้วย Conversation, Grammar, Vocab, Reading ฯลฯ สามารถแยกเป็นหมวดได้ดังนี้

 • คำศัพท์ (Vocabulary)
 • โครงสร้างและไวยากรณ์ (Grammar)
 • การเรียงความเรียงประโยค (Adjectives)
 • บทสนทนา (Conversation)
 • การสรุปความ (Conclusion)
 • การจับใจความ (Reading) (ในบทความสั้น-ยาว)

ฝึกทำแบบทดสอบ


แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย GRAMMAR

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย VOCABULARY

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย CONVERSATION

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย READING
ภาษาไทย

วิชาภาษาไทย

(จำนวน 20 คะแนน)

โดยเป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา หลักภาษาไทย การใช้ภาษา  การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ สามารถแยกเป็นหมวดได้ดังนี้

 • การอ่านจับใจความ
 • การสรุปความตีความ
 • การเรียงความ
 • การใช้คำ / กลุ่มคำ
 • การหาข้อบกพร่องในประโยค
 • การสะกดคำ (คำถูก-คำผิด)
 • คำราชาศัพท์
ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

(จำนวน 30 คะแนน)

โดยเป็นการทดสอบ ในเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้

1. ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว

 • ตรรกศาสตร์
 • เงื่อนไขทางภาษา

2. ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น

 • หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
 • โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

3.ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐาน

 • ตารางแผนภูมิ
 • อนุกรม
 • มิติสัมพันธ์

4. ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย

 • คณิตศาสตร์ทั่วไป
 • อุปมาอุปไมย
ภาค ข เฉพาะตำแหน่ง

(จำนวน 100 คะแนน)

โดยเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ ในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของตำแหน่งที่ได้สมัครสอบ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
รายละเอียดในตำแหน่งที่สมัคร

“หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน”แนวข้อสอบท้องถิ่น 64 พร้อมเฉลย

(ไม่ต้องขยาย ออกแบบมาเพื่อการอ่านบนมือถือ พอดีกับทุกหน้าจอ ทุกรุ่น ทุกระบบ)

ครบถ้วนทุกวิชาที่ต้องใช้ในการสอบ เต็มข้อมูล เต็มคุณภาพ เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ 1,500 ข้อ 700 หน้า

ลองอ่านดูเลย แล้วจะติดใจ ไม่ต้องขยาย อ่านต่อเนื่อง ราบรื่น ช่วยเพิ่มสมาธิ


ฉบับอ่านบนมือถือ

แนวข้อสอบท้องถิ่น 64 พร้อมเฉลย PDFข้อสอบท้องถิ่น 2564 พร้อมเฉลย

ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐาน ที่ทำสำหรับการพริ้นท์ เลือกพริ้นท์หน้าที่ต้องการ ทำให้ไม่สิ้นเปลื้อง)

(เนื้อหาเหมือนกับเล่มฉบับมือถือทุกอย่าง ต่างที่ขนาดเท่านั้น)


ไฟล์ขนาด A4

สอบท้องถิ่น 2564 พร้อมเฉลย PDFกฏหมายในการปฎิบัติงานราชการ สอบท้องถิ่น 2564 ฟรี

ไฟล์ขนาด A4

(ที่ทางเราได้รวบรวมมาให้ เพื่อใช้อ่านในการสอบท้องถิ่น ปีล่าสุด 2564)

เพื่อสำหรับใช้ในการพริ้นท์ หน้าที่ต้องการเน้นการอ่าน ไม่สิ้นเปลื้องกระดาษ หมึกพิมพ์ และเสียเวลาการพริ้นท์


กฏหมายในการปฎิบัติงานราชการ

พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ ส่วนท้องถิ่น

ชุดที่ 1กฏหมายในการปฎิบัติงานราชการ

พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ ส่วนท้องถิ่น

ชุดที่ 2

ทดลองอ่านเล่มตัวอย่าง

หรือดาว์นโหลด เล่มตัวอย่าง

แนะนำ เมื่อดาว์นโหลดแล้ว ควรเปิดอ่านด้วย แอพ Foxit Reader

ดูการใช้งานแอพ Foxit Reader คลิกที่นี่ดูตัวอย่างวิดิโอ


ฝากเก็บดวงดาวให้กับเนื้อหาข้อมูล-สินค้าบริการของหน้านี้ด้วยจ้า

(ดวงดาวจะถูกส่งตรงไปที่ Google Search Engine Result)
คะแนนจะนับครั้งแรกต่อ 1 ip = 1 ความเห็น
(♥ ขอขอบคุณทุกๆดวงดาวที่เรามีให้กัน ♥)
 
0 / 5

ดาวที่ให้ไว้

สินค้าขายดี

ปี64+3,500 โหลด
90 ฿

แนวข้อสอบ ก.พ. 64 PDF
ครบทุกวิชา 1,800 ข้อ 900 หน้า

ปี64+>6,000 โหลด
99 ฿

ข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย PDF
ครบทุกวิชา 1,500 ข้อ 700 หน้า

+>5,500 โหลด
89 ฿

ครูผู้ช่วย PDF พร้อมเฉลย
ครบทุกวิชา 1,560 ข้อ 730 หน้า

ปิด 7,248 โหลด
90 ฿

ข้อสอบ ก.พ. 63 PDF พร้อมเฉลย
ครบทุกวิชา 1,520 ข้อ 700 หน้า

ตัวอย่างสินค้า

×
×