[เทคนิค] พิชิตข้อสอบท้องถิ่น

ข้อสอบท้องถิ่น

เทคนิคพิชิต

ข้อสอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่นภาค ก. ภาค ข. เฉพาะตำแหน่ง

การสอบท้องถิ่น หรือการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น และทำหน้าที่ปฏิบัติราชการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สำนักเทศบาลต่างๆ รวมถึงสภาเมืองพัทยา


สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สอบท้องถิ่นภาค ก.สอบท้องถิ่นภาค ข. การที่เราจะสามารถสอบผ่านและได้รับการขึ้นบัญชีได้นั้น เราต้องผ่านการสอบภาค ก และภาค ข และจะต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเราสอบผ่าน เราจึงควรต้องมีการเตรียมตัวมาให้พร้อม โดยเฉพาะส่วนที่สำคัญคือ การสอบท้องถิ่นภาค ก เพราะจากสถิตที่ผ่านมาในช่วงหลายปีนี้ การผ่านในระดับ ก. ต่ำกว่าในระดับ ข. ถึงเกือบเท่าตัว เช่น ผ่านภาค ก. = 10,000 คน แต่ผ่านภาค ข. เกือบ 20,000 คน จึงเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่เราอุตส่าห์ผ่านภาค ข. เฉพาะตำแหน่งได้แล้ว แต่กลายกลับเป็นว่าไม่ได้ขึ้นบัญชีซ่ะงั้น ก็แปลความหมายได้อีกอย่างนึงว่า ภาค ก. ท้องถิ่นนั้นสุดหินจริงๆ


ข้อสอบท้องถิ่น สิ่งแรกที่ผู้เข้าสอบต้องทำก่อน คือศึกษาข้อมูล และรายละเอียดในการสอบให้ชัดเจนเสียก่อน ว่าตำแหน่งที่เราลงสอบไว้นั้นจะจัดสอบวิชาอะไรบ้าง มีการให้คะแนนอย่างไร การสอบท้องถิ่นภาค ก ปี 2564 จะมีการให้คะแนนต่างจากการสอบ ก.พ.โดยจะเป็นการให้คะแนนทุกวิชานำมารวมกันแล้วคิดเป็นเปอเซ็นต์ 60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน ในการจัดสอบแต่ละปีนั้น วิชาต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรามาดูกันว่าปีนี้ทางกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ.) จะจัดสอบวิชาอะไรบ้าง เน้นไปแนวทางไหนกันก่อนนะคะ

สอบท้องถิ่น 2564

สอบท้องถิ่น สอบอะไรบ้าง

การสอบท้องถิ่นภาค ก

จะมีหลักสูตร และวิธีการสอบแข่งขัน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยเป็นการทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย แบ่งได้เป็น 3 ชุดวิชาดังนี้1. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการของทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีอยู่ถึง 11 ฉบับ และรวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.2 พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

1.3 พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.4 พรบ. เทศบาล พ.ศ 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.5 พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.6 พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

1.8 พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.9 พรฏ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.10 พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

1.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2. ภาษาอังกฤษ

มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ ของวิชาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน โดยผู้เข้าสอบต้องสามารถสรุปความในรูปแบบต่างๆ จากข้อความสั้นหรือบทความต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น คำ หรือกลุ่มคำ ประโยค และข้อความ ประกอบด้วย Conversation, Grammar, Vocab, Reading ฯลฯ

 • การอ่านภาษาอังกฤษ
 • การสรุปความภาษาอังกฤษ
 • การตีความภาษาอังกฤษ


3. ภาษาไทย

มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา สามารถแยกเป็นหมวดหมู้ย่อยๆ ได้ดังนี้

 • หลักของภาษาไทย
 • การใช้ภาษา
 • ความเข้าใจในภาษา
 • การอ่านเพื่อจับใจความ
 • การสรุปความ-การตีความ
 • การขยายความจากข้อความสั้นหรือบทความ
 • การเลือกใช้ภาษาจากคำหรือกลุ่มคำ
 • การเลือกใช้ภาษาประโยค หรือข้อความสั้นๆ
 • การเรียงความ
 • การใช้คำ / กลุ่มคำ
 • การหาข้อบกพร่องในประโยค
 • การสะกดคำ (คำถูก-คำผิด)
 • การแต่งประโยค
 • คำราชาศัพท์


4. ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน เป็นการวิเคราะห์เหตุผลทางตรรกศาสตร์ โดยจะประกอบด้วยเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้3.1 ความสามารถในการสรุปความ

 • การจับประเด็นในข้อความ
 • การจับประเด็นในเรื่องราว

3.2 ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์

 • การสรุปเหตุผลทางการเมือง
 • การสรุปเหตุผลเศรษฐกิจและสังคม
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

3.3 ความสามารถในการหาแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น

 • การหาข้อมูล
 • การหาสมมติฐาน
 • ตารางแผนภูมิ
 • อนุกรม
 • มิติสัมพันธ์

3.4 การสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่างๆ

 • คณิตศาสตร์ทั่วไป
 • การคิดสรุปหาเหตุผล
 • อุปมาอุปไมย

ข้อสอบท้องถิ่นปี 64

สอบท้องถิ่นภาค ข สอบวิชาอะไร

การสอบท้องถิ่นภาค ข

คือการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่จะใช้ในการปฏิบัติงานราชการท้องถิ่น ในหน้าที่ของตำแหน่งที่ได้สมัครสอบเอาไว้ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย สามารถดูวิธีการจัดสอบ พร้อมตำแหน่งที่เปิดรับสมัครจาก ข้อมูล PDF ด้านล่างนี้


หลักสูตรและวิธีการแข่งขัน

ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข. PDF


สามารถดูข้อมูลการจัดสอบได้ที่ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ.)

สอบท้องถิ่น สอบอะไรบ้าง

สรุป : สอบท้องถิ่น 


สอบท้องถิ่น จะมีการสอบในวิชาที่คล้ายคลึงกับการสอบ ก.พ. จะแตกต่างกันในส่วนของวิชาที่เกี่ยวกับกฏหมาย ส่วนในวิชาอื่นๆ เราสามารถใช้ร่วมกับการสอบ กพ ได้ทั้งหมด ในที่นี้วิชาที่มักจะไม่สามารถสอบผ่านได้คือ วิชากฏหมายในการปฏิบัติงานราชการ และวิชาภาษาอังกฤษ สาเหตุเกิดจากเรามักอ่านแต่สรุป ไม่อ่านฉบับเต็ม ซึ่งผู้ออกข้อสอบรู้ดีถึงจุดนี้ จึงเอาข้อย่อยข้อรองของตัวกฏหมายมาออกนั้นเอง (ดาวน์โหลดฉบับเต็ม 2 ไฟล์ได้จากหน้านี้ คลิก) อีกทั้งของแถมของฟรีมีเยอะ ซึ่งการแจกฟรีนั้นก็มักเป็นข้อสอบของเมื่อหลายปีก่อน ทำให้เราต้องพายเรืออยู่ในอ่าง วนไปวนมา เสียเวลาอ่าน เพราะจุดเน้นต่างๆ ในละปีนั้น ทางผู้ออกข้อสอบได้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีแต่จะยากขึ้น ก็เพื่อไม่ให้เราจับทางได้ถูกนั้นเอง ทางเราจึงมีเทคนิคดีๆมาฝาก ที่อาจจะช่วยทำให้เราสอบผ่าน และสามารถสอบได้คะแนนที่ดีได้ กดด้านล่างเข้าไปดูเทคนิคต่างๆ

7 วิธีอ่านหนังสือสอบ

เทคนิคในการอ่านหนังสือสอบเพื่อได้บรรจุราชการ เราควรอ่านหนังสือสอบอย่างไร อ่านได้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด การอ่านที่ดีต้องมีเทคนิค เพื่อช่วยให้…

อ่านเพิ่ม

8 วิธีเตรียมสอบ

การเตรียมตัวที่ดี ย่อมทำให้มีโอกาสที่จะทำข้อสอบได้คะแนนสูงๆ จึงจัดเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้การสอบผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น ตามที่ใจของตนนั้นปรารถนา สร้าง…

อ่านเพิ่ม

9 วิธีทำข้อสอบ

เทคนิคการทำข้อสอบ หากเราละเลยส่วนสำคัญของขั้นตอนนี้ไป สิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดก็จะไม่เกิดประโยชน์ เราต้องรู้วิธีการในการจัดการกับข้อสอบ วิธีการบริหารเวลา การกำหนดเป้า…

อ่านเพิ่ม


ฝากเก็บดวงดาวให้กับเนื้อหาข้อมูล-สินค้าบริการของหน้านี้ด้วยจ้า

(ดวงดาวจะถูกส่งตรงไปที่ Google Search Engine Result)
คะแนนจะนับครั้งแรกต่อ 1 ip = 1 ความเห็น
(♥ ขอขอบคุณทุกๆดวงดาวที่เรามีให้กัน ♥)
 
0 / 5

ดาวที่ให้ไว้

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย PDF

แนวข้อสอบกพ 64

PDF แนวข้อสอบ กพ 64 พร้อมเฉลย ตัวอย่าง ครบทุกวิชา ใช้สำหรับสอบ ก.พ. ปีล่าสุด 64

แนวข้อสอบท้องถิ่น 64

ไฟล์แนวข้อสอบท้องถิ่น 64 พร้อมเฉลย PDF ตัวอย่าง ครบทุกวิชา สอบพนักงานท้องถิ่น ภาค ก

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 64

สอบครูผู้ช่วย 64 อย่างมั่นใจ ข้อสอบครูผู้ช่วยครบทุกวิชา มีเฉลยอธิบายละเอียด สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ภาค ก ข

แนวข้อสอบ ก.พ.

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ ก.พ. อย่างมั่นใจ กับแนวข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย PDF

ไฟล์ แนวข้อสอบ PDF

90 ฿


ข้อสอบ กพ 2564 PDF

สอบบรรจุข้าราชการ ก.พ. ครบทุกวิชา เด็มคุณภาพ เต็มข้อมูล เฉลยอธิบายละเอียด

99 ฿


ข้อสอบท้องถิ่น 2564 PDF

สอบข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก กสถ ครบทุกวิชา ข้อมูลครบครัน เนื้อหาจัดเต็ม

115 ฿


ข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 PDF

สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ภาค ก ภาค ข ครบทุกวิชา 1,800 ข้อ 800 หน้า.

115 ฿


ไฟล์ PDF ข้อสอบ ก.พ. 2563

สอบบรรจุข้าราชการ ภาค ก. เนื้อหาแน่น ข้อมูลจัดเต็ม มีเฉลยอธิบายอย่่างละเอียด

หนังสือแบบเล่ม

360 ฿


สอบท้องถิ่น ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน ตรงประเด็น เนื้อหาเน้นๆ ชัดเจน

450 ฿


หนังสือติวสอบ ก.พ. สอบภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) เนื้อหาแน่น ครบเครื่องในเล่มเดียว

380 ฿


หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน สายอำนวยการ สายปราบปราม ตรงเป้า ตรงประเด็น

380 ฿


หนังสือคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เตรียมสอบครูผู้ช่วยภาค ก และ ครูผู้ช่วย ภาค ข สังกัด สพฐ.

345 ฿


หนังสือข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก เจ้าพนักงานท้องถิ่นภาค ก เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. เทศบาล

280 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข สอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน สอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตรงจุดตรงประเด็น

350 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สอบท้องถิ่น ภาค ข.ครบทุกเนื้อหาในการสอบ

650 ฿


หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สอบภาษาอังกฤษ ระบบใหม่ New TOEIC

450 ฿


หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่นภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วยท้องถิ่น ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ข

450 ฿


สอบนายสิบ 4 เหล่าทัพ สอบนายสิบ ตำรวจ ทหาร และจ่าทหาร ได้ทุกหน่วยงาน เจาะข้อสอบตรงเป้า

error: เตือน: เนื้อหานี้ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ. ลิขสิทธิ์ !!