[เทคนิค] พิชิตข้อสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบครูผู้ช่วย

เทคนิคพิชิต – ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.

การสอบครูผู้ช่วย หรือการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สอบครูผู้ช่วยภาค ก.สอบครูผู้ช่วยภาค ข.สอบครูผู้ช่วยภาค ค. การที่จะสอบผ่านและสามารถขึ้นบัญชีสอบได้นั้น เราต้องผ่านการสอบภาค ก ภาค ข และจะต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่าน เราจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะส่วนที่สำคัญคือ การสอบครูผู้ช่วย ภาค ก. และภาค ข.


สอบครูผู้ช่วย จะมีการสอบหลายขั้นตอน ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการคัดเลือกบุคคลลากรที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งครูผู้ช่วย สิ่งแรกที่ควรต้องทำ ผู้เข้าสอบควรศึกษาข้อมูล และรายละเอียดในการสอบให้ชัดเจน เพราะแน่นอนว่า ถ้าเราไม่ดูเสียก่อนว่าจะจัดสอบวิชาอะไร มีคะแนนให้เท่าไร แล้วเท่าไรจึงจะเรียกว่าผ่าน เพราะการสอบในแต่ละปี แทบจะไม่เหมือนกัน อาจมีวิชานั้นเพิ่มเข้ามาใหม่ หรือมีวิชาที่ไม่สอบแล้วก็มี เรามาดูกันว่าปีนี้ ทางสพฐ. จะจัดสอบวิชาไหนบ้าง เน้นไปทางไหน มีคะแนนให้เท่าไร แบบไหน อย่างไรกันก่อนดีกว่า

ข้อสอบครูผู้ช่วย 64

สอบครูผู้ช่วย สอบอะไรบ้าง

การสอบครูผู้ช่วยภาค ก. จะจัดสอบชุดวิชา ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) แบ่งได้เป็น 3 วิชาดังนี้1. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน เป็นการวัดความรู้พื้นฐานของการเตรียมตัวเป็นข้าราชการที่ดี เรียกง่ายๆว่า นี่มัน!!! ข้อสอบ กพ ชัดๆ วิชานี้เอามาจากการสอบ ก.พ. นั้นเอง เรียกว่าสุดหินกันเลยล่ะ เพราะถ้าอ่านแต่สรุป ก็คงจบแน่ๆ ควรอ่านทั้งฉบับเต็ม และสรุป จึงจะพอเข้าใจ หรือหา แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ที่เน้นเฉลยอธิบายละเอียดเพื่อให้เข้าใจภาพรวมได้ง่ายขึ้น วิชาที่จะออกสอบมีดังนี้

1.1 พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

1.2 พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

1.4 พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

1.5 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม

1.6 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน2. ความสามารถในการวิเคราะห์

มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วยวิชา การใช้ภาษาไทย ความเข้าใจในภาษา การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การสรุปความ และการตีความหมาย การจับใจความสำคัญของข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ และวิชาภาษาไทย โดยแบ่งออกเป็นอีก 2 ส่วน คือ

2.1 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม คือ ความสามารถด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์ของคำ บทความ ข้อความ รูปภาพ การหาข้อสรุปจากข้อความ การหาข้อสรุปจากบทความ สัญลักษณ์ รูปภาพ ในแบบจำลองสถานการณ์ต่างๆ

2.2 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ คือ ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ อนุกรมต่างๆ และการประเมินความเพียงพอของข้อมูล


3. ภาษาอังกฤษ

มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน เป็นการวัดความเข้าใจหลักการสื่อสาร การใช้ศัพท์ การใช้สำนวน โครงสร้างประโยค ในเชิงความหมาย และบริบท การวัดความสามารถด้านการอ่าน การทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ การวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พร้อมเฉลย PDF ฟรี

สอบครูผู้ช่วยภาค ข สอบวิชาอะไร

การสอบครูผู้ช่วยภาค ข คือการสอบมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (วิชาเอก) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) แบ่งได้เป็น 3 วิชาดังนี้1. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน

คือวิชาเอก เฉพาะตำแหน่ง เช่น เอกคณิตศาสตร์ เอกอังกฤษ เอกปฐมวัย เอกวิทยาศาสตร์ เอกสังคม เป็นต้น มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน


2. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน

มีคะแนนเต็ม 75 คะแนน ในข้อสอบของชุดวิชา จะเป็นจำพวกความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิจัยทางการศึกษา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งวิชาความรอบรู้ และเหตุการ์ณในปัจจุบัน คือการทดสอบในเรื่องต่อไปนี้

2.1 หลักสูตร และศาสตร์การสอน ความรู้ในเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้

2.2 จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาในการให้คำปรึกษา การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

2.3 การดำเนินการ และการออกแบบเกี่ยวกับงานคุณภาพการศึกษา

2.4 การวัด การประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

2.5 ความรอบรู้ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม และแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.6 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย


3. ความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน คือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิเช่น วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย, วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพครู สมรรถนะวิชาชีพครู เจตคติต่อวิชาชีพครู รวมความแล้วก็เป็นการทดสอบในเรื่องต่อไปนี้

3.1 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของครูผู้ช่วย

3.1.1 รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

3.1.2 พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.1.3 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ

3.1.4 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ

3.1.5 พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

3.1.6 พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.1.7 พรบ. การศึกษาปฐมวัย

3.1.8 พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

3.1.9 พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

3.1.10 วินัยและการรักษาวินัย

3.1.11 จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู

3.1.12 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

3.1.13 สมรรถนะวิชาชีพครู

3.2 แนวทางปฏิรูปการศึกษา

3.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3.2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ

3.2.3 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

สอบครูผู้ช่วย สอบอะไรบ้าง

สอบครูผู้ช่วยภาค ค สอบอย่างไร

เป็นการประเมินจากการสัมภาษณ์ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และทดสอบการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ


1. คุณลักษณะส่วนบุคคล

มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน เป็นการสัมภาษณ์ โดยจะประเมินจาก

1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงท่า และวาจา

1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณในการแก้ปัญหา

1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ในความเป็นครู


2. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ

มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน โดยประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน มีดังนี้

2.1 ประวัติทางการศึกษา

2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

2.3 การมีจิตสาธารณะ มิตรสัมพันธ์ และการเข้าถึงชุมชน


3. ความสามารถด้านการสอน

มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยประเมินจากการสอบสาธิตการปฏิบัตการสอน จะมีการบันทึกภาพ เสียง ในรูปแบบวิดีโอ บันทึกไว้เป็นหลักฐานมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การวิเคราะห์หลักสูตร การออแบบและการวางแผนในการจัดการเรียนรู้

3.2 ทักษะและวิธีการสอน ที่เข้ากับสาขาวิชา และบริบทของชั้นเรียน

3.3 ทักษะการใช้คำถาม และการตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้เรียน

3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม ทางเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

3.5 การวัด และประเมินผลในการจัดการเรียนรู้

สามารถดูข้อมูลการจัดสอบได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สอบครูผู้ช่วย 2564


สรุป : สอบครูผู้ช่วย 


สอบครูผู้ช่วย เราจะเห็นได้ว่ามีการสอบในหลากหลายวิชา (มากที่สุดเมื่อเทียบกับการสอบบรรจุราชการอื่นๆ) การสอบโหดแบบนี้ มีแต่เราต้องตั้งใจ จะย่อท้อไม่ได้ ทางลัดไม่มี มีแต่ทางลัดแบบตรงๆ มีแต่ก็ตัวช่วย ก็คือเทคนิคต่างๆ เรามาดูกันว่า มีเทคนิคอะไรบ้าง ที่จะช่วยทำให้เราสอบได้สอบผ่าน สอบได้คะแนนที่ดีกันบ้าง กดด้านล่างเข้าไปดูเทคนิคกันได้เลย

7 วิธีอ่านหนังสือสอบ

เทคนิคในการอ่านหนังสือสอบเพื่อได้บรรจุราชการ เราควรอ่านหนังสือสอบอย่างไร อ่านได้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด การอ่านที่ดีต้องมีเทคนิค เพื่อช่วยให้…

อ่านเพิ่ม

8 วิธีเตรียมสอบ

การเตรียมตัวที่ดี ย่อมทำให้มีโอกาสที่จะทำข้อสอบได้คะแนนสูงๆ จึงจัดเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้การสอบผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น ตามที่ใจของตนนั้นปรารถนา สร้าง…

อ่านเพิ่ม

9 วิธีทำข้อสอบ

เทคนิคการทำข้อสอบ หากเราละเลยส่วนสำคัญของขั้นตอนนี้ไป สิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดก็จะไม่เกิดประโยชน์ เราต้องรู้วิธีการในการจัดการกับข้อสอบ วิธีการบริหารเวลา การกำหนดเป้า…

อ่านเพิ่ม


ฝากเก็บดวงดาวให้กับเนื้อหาข้อมูล-สินค้าบริการของหน้านี้ด้วยจ้า

(ดวงดาวจะถูกส่งตรงไปที่ Google Search Engine Result)
คะแนนจะนับครั้งแรกต่อ 1 ip = 1 ความเห็น
(♥ ขอขอบคุณทุกๆดวงดาวที่เรามีให้กัน ♥)
 
0 / 5

ดาวที่ให้ไว้

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย PDF

แนวข้อสอบกพ 64

PDF แนวข้อสอบ กพ 64 พร้อมเฉลย ตัวอย่าง ครบทุกวิชา ใช้สำหรับสอบ ก.พ. ปีล่าสุด 64

แนวข้อสอบท้องถิ่น 64

ไฟล์แนวข้อสอบท้องถิ่น 64 พร้อมเฉลย PDF ตัวอย่าง ครบทุกวิชา สอบพนักงานท้องถิ่น ภาค ก

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 64

สอบครูผู้ช่วย 64 อย่างมั่นใจ ข้อสอบครูผู้ช่วยครบทุกวิชา มีเฉลยอธิบายละเอียด สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ภาค ก ข

แนวข้อสอบ ก.พ.

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ ก.พ. อย่างมั่นใจ กับแนวข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย PDF

ไฟล์ แนวข้อสอบ PDF

90 ฿


ข้อสอบ กพ 2564 PDF

สอบบรรจุข้าราชการ ก.พ. ครบทุกวิชา เด็มคุณภาพ เต็มข้อมูล เฉลยอธิบายละเอียด

99 ฿


ข้อสอบท้องถิ่น 2564 PDF

สอบข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก กสถ ครบทุกวิชา ข้อมูลครบครัน เนื้อหาจัดเต็ม

115 ฿


ข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 PDF

สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ภาค ก ภาค ข ครบทุกวิชา 1,800 ข้อ 800 หน้า.

115 ฿


ไฟล์ PDF ข้อสอบ ก.พ. 2563

สอบบรรจุข้าราชการ ภาค ก. เนื้อหาแน่น ข้อมูลจัดเต็ม มีเฉลยอธิบายอย่่างละเอียด

หนังสือแบบเล่ม

450 ฿


สอบนายสิบ 4 เหล่าทัพ สอบนายสิบ ตำรวจ ทหาร และจ่าทหาร ได้ทุกหน่วยงาน เจาะข้อสอบตรงเป้า

450 ฿


หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่นภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วยท้องถิ่น ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ข

280 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข สอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน สอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตรงจุดตรงประเด็น

650 ฿


หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สอบภาษาอังกฤษ ระบบใหม่ New TOEIC

360 ฿


สอบท้องถิ่น ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน ตรงประเด็น เนื้อหาเน้นๆ ชัดเจน

350 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สอบท้องถิ่น ภาค ข.ครบทุกเนื้อหาในการสอบ

380 ฿


หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน สายอำนวยการ สายปราบปราม ตรงเป้า ตรงประเด็น

380 ฿


หนังสือคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เตรียมสอบครูผู้ช่วยภาค ก และ ครูผู้ช่วย ภาค ข สังกัด สพฐ.

450 ฿


หนังสือติวสอบ ก.พ. สอบภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) เนื้อหาแน่น ครบเครื่องในเล่มเดียว

345 ฿


หนังสือข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก เจ้าพนักงานท้องถิ่นภาค ก เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. เทศบาล

error: เตือน: เนื้อหานี้ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ. ลิขสิทธิ์ !!