[เทคนิค] พิชิตข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ กพ

เทคนิคพิชิต :

ข้อสอบ กพ

สอบ กพ หรือ สอบภาค ก

การสอบ กพ คือการสอบเข้าราชการ เป็นขั้นตอนแรกสำหรับบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สอบภาค ก. สอบภาค ข. และสอบภาค ค โดยสำนักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานที่จัดสอบภาค ก เมื่อผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านภาค ก. จะได้หนังสือรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และสามารถนำผลการสอบ ไปแสดงต่อหน่วยงานที่จัดสอบบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรนั้น คือภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยส่วนที่สำคัญคือ การสอบภาค ก (สอบ ก.พ.) เพราะถ้ายังไม่ผ่าน กพ ก็ไม่สามารถไปสอบบรรจุในภาคต่อๆไปได้ และจากสถิตที่ผ่านมาในช่วง 10 ปีมานี้ การสอบผ่านภาค ก. แต่ละปีผ่านไม่ถึง 5% แม้เราจะมีเทคโนโลยีมาช่วยสอน ช่วยเรียน ช่วยติวมากมาย กลับยิ่งผ่านน้อยลงๆ และยิ่งนับวันก็ยิ่งยากขึ้นๆ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น !!


พิชิต : ข้อสอบ กพ สิ่งแรกที่เราต้องทำก่อน คือการศึกษาข้อมูล และรายละเอียดในการสอบให้ชัดเจนเสียก่อน ว่าจะจัดสอบวิชาอะไรบ้าง มีการให้คะแนนอย่างไร มีการให้คะแนนแต่ละวุฒิที่ใช้สมัครสอบอย่างไร ต้องได้คะแนนเท่าไรจึงจะถือว่าสอบผ่าน ขั้นแรกเรามาดูกันว่าในปีนี้ทางสำนักงาน ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์ใดไว้บ้าง


สารบัญ

สอบ กพ สอบอะไรบ้าง

สอบ กพ สอบอะไรบ้าง

การสอบ กพ หรือ การสอบภาค ก

จะมีหลักสูตร และวิธีการสอบแข่งขัน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยเป็นการทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย แบ่งได้เป็น 3 ชุดวิชาดังนี้1. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน (มีข้อสอบที่จะออกสอบจำนวน 25 ข้อ ต้องทำให้ได้ 15 ข้อขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่าน) โดยเป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกฏมายหลายฉบับ มีรายละเอียดดังนี้

1.1 พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อสอบ 6 ข้อ)

1.2 พรฏ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อสอบ 6 ข้อ)

1.3 พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ข้อสอบ 6 ข้อ)

1.4 พรบ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ข้อสอบ 3 ข้อ)

1.5 พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2540 (ข้อสอบ 3 ข้อ)

1.6 ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 147 – 166 (ข้อสอบ 2 ข้อ)

แนะนำ : พรบ .ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ควรอ่านเสริมเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน (จะอ่านหรือไม่ก็ได้)2. ภาษาอังกฤษ

มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน (มีข้อสอบที่จะออกสอบจำนวน 25 ข้อ ต้องทำให้ได้ 13 ข้อขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่าน) โดยเป็นการทดสอบทักษะความเข้าใจในภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร วัดความสามารถด้ายการอ่าน การทำความเข้าใจในสาระของข้อความ หรือบทความต่างๆ ทั้งแบบสั้น-ยาว ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น การทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษนั้นจะประกอบด้วย

 • Conversation : บทสนทนาพื้นฐาน-ประจำวัน (ข้อสอบ 5 ข้อ)
 • Vocabulary : คำศัพท์ต่างๆ เช่น คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน (synonym) หรือคำศัพท์ตรงข้ามกัน (antonym) (ข้อสอบ 5 ข้อ)
 • Structor – Gramma : โครงสร้างของประโยค (ข้อสอบ 5 ข้อ)
 • Reading : เป็นบทความแบบสั้น-ยาว อ่านและตอบคำถาม การจับใจความ การหาคำศัพท์ จากข้อความ หรือบทความ (ข้อสอบ 10 ข้อ)

แนะนำ : สำหรับคนที่สอบ TOEIC สามารถยื่นคะแนน TOEIC ได้โดยต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 495 คะแนน (ให้สำรองยื่นเผื่อเอาไว้ด้วย))3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน (มีข้อสอบที่จะออกสอบจำนวน 50 ข้อ ต้องทำให้ได้ 50 ข้อขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่าน) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) คือ ลักษณะความสามารถ ที่จะคิดจำแนก แจกแจง องค์ประกอบของข้อมูลและปัญหาออกมาเป็นประเด็นได้หลายแง่มุม อีกทั้งเป็นการหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุของเหตุการ์ณที่เกิดขึ้น ได้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ สามารถแยกได้ 3 หมวดดังนี้


3.1 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ


3.1.1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น


3.1.2 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ ตลอดจนการประเมินความพอเพียงของข้อมูลอาทิเช่น • ทักษะทางตัวเลข • คณิตศาสตร์เหตุผล • ค.ร.น. ห.ร.ม. • ร้อยละ หรือเปอร์เซนต์ • สมการ และอสมการ • ดอกเบี้ย • บัญญัติไตรยางค์ • ผลบวก และผลต่าง • การคำนวณอายุ • สัดส่วน อัตราส่วน • นาฬิกา เวลา • ระยะทาง • กระแสน้ำ • ค่าเฉลี่ย, พื้นที่ และปริมาตร


3.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม คือ การทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ อาทิเช่น

 • แบบจำแนกประเภท, แบบสรุปความ, แบบอุปมาอุปไมย, แบบมิติสัมพันธภาพ, แบบหาตัวร่วม-ตัวต่าง
 • การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์, การสรุปความจากสัญลักษณ์,
 • การสรุปความจากภาษาเชิงเปรียบเทียบ, การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ, การวิเคราะห์ตารางข้อมูล
 • การทดสอบความรู้ในอนุกรมพื้นฐาน, อนุกรมแบบผสม, อนุกรมหลายชั้น, อนุกรมสัมพันธ์, อนุกรมเชิงซ้อน และการหาที่ผิดในอนุกรม

3.3 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา คือวิชาภาษาไทย ความสามารถด้านภาษา ความเข้าใจภาษา คำศัพท์ หลักภาษาไทย การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ บทความสั้น บทความยาว หรือข้อความ การสรุปความ การตีความ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ คำตรงกันข้าม คำที่มีความหมายใกล้เคียง ศัพท์สัมพันธ์ การเขียนประโยคตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ


จำนวนข้อสอบที่คาดว่าจะมีการออกสอบ

 • คณิตศาสตร์ทั่วไป (ข้อสอบ 5 ข้อ)
 • อนุกรม (ข้อสอบ 5 ข้อ)
 • ตาราง (ข้อสอบ 5 ข้อ)
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์ (ข้อสอบ 10 ข้อ)
 • เงื่อนไขภาษา (ข้อสอบ 5 ข้อ)
 • อุปมาอุปไมย (ข้อสอบ 5 ข้อ)
 • การเรียงประโยค (ข้อสอบ 5 ข้อ)
 • การสรุปความ (ข้อสอบ 5 ข้อ)

การสอบ กพ

เกณฑ์การสอบผ่าน ก.พ.

ในทุกวุฒิบัตร ของการสอบ กพ นี้แทบจะไม่แตกต่างกัน และวิชาที่จัดสอบเหมือนกันทุกอย่าง ส่วนความยากง่ายนั้นก็แทบไม่ได้แตกต่างกัน ง่ายสำหรับเราแต่อาจยากสำหรับอีกคน และยากสำหรับเราอาจง่ายสำหรับอีกคน


ฉะนั้นไม่ต้องไปวิตกกับเรื่องเหล่านี้ ให้ตั้งใจอ่านหนังสือก็พอ เพราะนั้นคือทางลัดที่ดีที่สุด


ระดับ 1-2-3 วุฒิ ปวช. – ปวส.- อนุปริญญา – ปริญญาตรี

 • ความรู้ลักษณะการเป็นการข้าราชการที่ดี 60% ผ่าน
 • ภาษาอังกฤษ 50% ผ่าน
 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  60% ผ่าน

ระดับ 4 วุฒิ ปริญญาโท

 • ความรู้ลักษณะการเป็นการข้าราชการที่ดี 60% ผ่าน
 • ภาษาอังกฤษ 50% ผ่าน
 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  65% ผ่าน


สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)


ข้อมูลการรับสมัครและหลักเกณฑ์

สอบ กพ PDF


แนวข้อสอบ กพ

สรุป : การสอบ กพ 


สอบ ก.พ. มีการสอบในวิชาที่หลากหลาย โดยเฉพาะ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งจริงๆแล้วในวิชานี้ก็ความรู้พื้นฐานนั่นเอง วิชานี้เอามาจากระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย ไม่ได้มีพิสดารอะไร แต่เราหลงลืมไปหมดแล้วนั้นเอง ซึ่งถ้าเราได้ทำฝึกทำแบบทดสอบที่มีเฉลยละเอียด ก็สามารถที่จะฟื้นฟูความจำของเราขึ้นมาได้


ส่วนในวิชาภาษาอังกฤษนั้น ก็นำมาจาก 2 ระดับนั้นเหมือนกัน แต่อาจจะมีความยากขึ้นมาอีกนิด ถ้าเราได้ลงสอบและได้อ่านใน TOIEC มาด้วยก็จะช่วยให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น


ส่วนใน วิชาความรู้ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ก็คือวิชากฎหมายนั้นเอง ซึ่งส่วนใหญ่สอบไม่ผ่านวิชานี้ เพราะต้องใช้ความจำค่อนข้างเยอะ และสับสนว่าเป็นมาตราใด หมวดใด


อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากเรามักอ่านแต่สรุป ไม่อ่านฉบับเต็ม ซึ่งผู้ออกข้อสอบรู้ดีถึงจุดนี้ จึงเอาข้อย่อยข้อรองของตัวกฏหมายมาออกนั้นเอง (ดาวน์โหลดฉบับเต็ม 1 ไฟล์ได้จากหน้านี้ คลิก)


อีกทั้งของฟรีมีเยอะ ซึ่งการแจกฟรีนั้นก็มักเป็นข้อสอบของเมื่อหลายปีก่อน ทำให้เราต้องพายเรืออยู่ในอ่าง วนไปวนมา เสียเวลาอ่าน เพราะจุดเน้นต่างๆ ในละปีนั้น ทางผู้ออกข้อสอบได้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีแต่จะยากขึ้นๆ ก็เพื่อลดจำนวนคนสอบผ่าน เพราะเป็นลดอัตราเจ้าหน้าที่ลงไปอีกด้วย ในที่นี้ทางเราจึงมีเทคนิคดีๆมาฝาก ที่อาจจะช่วยทำให้สอบผ่าน และสามารถสอบได้คะแนนที่ดีได้ กดด้านล่างเข้าไปดูเทคนิคต่างๆ

7 วิธีอ่านหนังสือสอบ

เทคนิคในการอ่านหนังสือสอบเพื่อได้บรรจุราชการ เราควรอ่านหนังสือสอบอย่างไร อ่านได้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด การอ่านที่ดีต้องมีเทคนิค เพื่อช่วยให้…

อ่านเพิ่ม

8 วิธีเตรียมสอบ

การเตรียมตัวที่ดี ย่อมทำให้มีโอกาสที่จะทำข้อสอบได้คะแนนสูงๆ จึงจัดเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้การสอบผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น ตามที่ใจของตนนั้นปรารถนา สร้าง…

อ่านเพิ่ม

9 วิธีทำข้อสอบ

เทคนิคการทำข้อสอบ หากเราละเลยส่วนสำคัญของขั้นตอนนี้ไป สิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดก็จะไม่เกิดประโยชน์ เราต้องรู้วิธีการในการจัดการกับข้อสอบ วิธีการบริหารเวลา การกำหนดเป้า…

อ่านเพิ่ม


ฝากเก็บดวงดาวให้กับเนื้อหาข้อมูล-สินค้าบริการของหน้านี้ด้วยจ้า

(ดวงดาวจะถูกส่งตรงไปที่ Google Search Engine Result)
คะแนนจะนับครั้งแรกต่อ 1 ip = 1 ความเห็น
(♥ ขอขอบคุณทุกๆดวงดาวที่เรามีให้กัน ♥)
 
0 / 5

ดาวที่ให้ไว้

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย PDF

แนวข้อสอบกพ 64

PDF แนวข้อสอบ กพ 64 พร้อมเฉลย ตัวอย่าง ครบทุกวิชา ใช้สำหรับสอบ ก.พ. ปีล่าสุด 64

แนวข้อสอบท้องถิ่น 64

ไฟล์แนวข้อสอบท้องถิ่น 64 พร้อมเฉลย PDF ตัวอย่าง ครบทุกวิชา สอบพนักงานท้องถิ่น ภาค ก

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 64

สอบครูผู้ช่วย 64 อย่างมั่นใจ ข้อสอบครูผู้ช่วยครบทุกวิชา มีเฉลยอธิบายละเอียด สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ภาค ก ข

แนวข้อสอบ ก.พ.

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ ก.พ. อย่างมั่นใจ กับแนวข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย PDF

ไฟล์ แนวข้อสอบ PDF

90 ฿


ข้อสอบ กพ 2564 PDF

สอบบรรจุข้าราชการ ก.พ. ครบทุกวิชา เด็มคุณภาพ เต็มข้อมูล เฉลยอธิบายละเอียด

99 ฿


ข้อสอบท้องถิ่น 2564 PDF

สอบข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก กสถ ครบทุกวิชา ข้อมูลครบครัน เนื้อหาจัดเต็ม

115 ฿


ข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 PDF

สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ภาค ก ภาค ข ครบทุกวิชา 1,800 ข้อ 800 หน้า.

115 ฿


ไฟล์ PDF ข้อสอบ ก.พ. 2563

สอบบรรจุข้าราชการ ภาค ก. เนื้อหาแน่น ข้อมูลจัดเต็ม มีเฉลยอธิบายอย่่างละเอียด

หนังสือแบบเล่ม

650 ฿


หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สอบภาษาอังกฤษ ระบบใหม่ New TOEIC

450 ฿


หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่นภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วยท้องถิ่น ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ข

345 ฿


หนังสือข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก เจ้าพนักงานท้องถิ่นภาค ก เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. เทศบาล

280 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข สอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน สอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตรงจุดตรงประเด็น

450 ฿


สอบนายสิบ 4 เหล่าทัพ สอบนายสิบ ตำรวจ ทหาร และจ่าทหาร ได้ทุกหน่วยงาน เจาะข้อสอบตรงเป้า

350 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สอบท้องถิ่น ภาค ข.ครบทุกเนื้อหาในการสอบ

380 ฿


หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน สายอำนวยการ สายปราบปราม ตรงเป้า ตรงประเด็น

360 ฿


สอบท้องถิ่น ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน ตรงประเด็น เนื้อหาเน้นๆ ชัดเจน

380 ฿


หนังสือคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เตรียมสอบครูผู้ช่วยภาค ก และ ครูผู้ช่วย ภาค ข สังกัด สพฐ.

450 ฿


หนังสือติวสอบ ก.พ. สอบภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) เนื้อหาแน่น ครบเครื่องในเล่มเดียว

error: เตือน: เนื้อหานี้ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ. ลิขสิทธิ์ !!