แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย Reading

ข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ฟรี

ข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading

เป็นแนวข้อสอบมาตรฐาน ที่ใช้ในการสอบบรรจุ

งานราชการ รัฐวิสาหกิจ ของทุกหน่วยงาน

 

ในการ สอบราชการ สอบบรรจุทำงานราชการ

ไม่ว่าจะเป็นการ สอบ ก.พ. สอบครูผู้ช่วย สอบท้องถิ่น สอบ กทม สอบตำรวจ สอบทหาร สอบ TOEIC, TOEFL, IELTS หรือ สอบภาค ก. ภาค ข. หรือการสอบรัฐวิสาหกิจ สอบธนาคาร ล้วนใช้หลักการในออกข้อสอบที่คล้ายคลึงกัน ความยากง่ายแทบไม่แตกต่างกันมากนัก หลักการสำคัญคือความเข้าใจที่เรามีต่อภาษาอังกฤษ จะผ่านมากี่ยุคกีสมัย ก็ยังเป็นไปแนวทางเดิม เพราะหลักของโจทย์มิได้เปลี่ยนแปลงไป จะเปลี่ยนแต่เพียงรูปแบบภายนอกคือโจทย์เท่านั้น

ฉะนั้นการจับใจความจึงเป็นหลักสำคัญ และการที่เราได้อ่านข้อสอบบ่อยๆ ลองทำแบบทดสอบบ่อยๆ โดยมีคำเฉลยอธิบายที่ละเอียดและชัดเจนเพียงพอ ก็จะทำให้เราเกิดความชำนาญ และสามารถจับใจความหลักนั้นได้เอง

Reading Comprehension (Items 1 – 5)

อ่านบทความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 1 – 5


   On the day of big annual sale, a huge queue had formed at the entrance to a department store. Some people had even camped out overnight for a good spot.

   Just Before opening time, a Small man tried to push his way to the front of the line, only to be pushed back amid loud and colorful curses. On the man’s second attempt, he was punched in the jaw, knocked around a bit and thrown to the back of the queue again.

   As he readied himself for his third attempt, he told the person ahead of him “If you his me one more time, I’m not opening the store.”


1. The sale mentioned in the passage is held ………… .

 

1. for a week

2. once a year

3. every month

4. at weekends

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : once a year

 


2. “Some people” (line 2) refers to ………… .

 

1. shoppers

2. spectators

3. shareholders

4. salesmen

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : shoppers

 


3. The word “colorful” (line 5) could best be replaced by ………… .

 

1. multi-colored

2. bright

3. expressive

4. fast-changing

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : expressive

 


4. The people waiting are ………… .

 

1. dependable

2. caring

3. indifferent

4. aggressive

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : aggressive

 


5. The small man wanted to ………… .

 

1. be rude to customers

2. start the sale

3. open the door because he was a guard

4. start a fight

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : open the door because he was a guard

 


Reading Comprehension (Items 6 – 10)

อ่านบทความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 6 – 10


   The population of the world has increased more in modern times than in all other ages of history combined. World population totaled about 500 million in 1650. It doubled in the period form 1650-1850. Today the population is more than five billion. Estimates based on research by the United Nations indicated that it will more then double in the twenty-five years between 1975 and the year 2000, reaching seven billion by the turn of the century.

   No one knows the limits of population that the earth can support. Thomas Malthus, an English economist developed a theory that became widely accepted in the nineteenth century. He suggested that because world population tended to increase more rapidly than the food supply, a continual strain was exerted upon available resources. Malthus cited wars, famines, epidemics, and other disasters as the usual limitations of population growth.

   With recent advances in science and technology, including improved agricultural methods and great strides in medicine, some of the limiting factors in population growth have been lessened, with obvious results. International Organizations have recommended programs to encourage general economic development in target areas along with a decrease in birth rates to effect a lasting solution.


6. The title below that best expresses the ideas in this passage is

 

1. Thomas Malthus’ theory.

2. The United Nations’ Estimate.

3. Limiting Factors in Population Growth.

4. A Brief History of Population and and Overpopulation.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : The United Nations’ Estimate.

 


7. Who was thomas Malthus ?

 

1. A scientist

2. A doctor of medicine

3. An economist

4. A United Nations representative

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : An economist

 


8. According to the passage, why has overpopulation been caused ?

 

1. Improved technology

2. Disasters

3. Scarcity

4. Precaution

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : Improved technology

 


9. What do most experts recommend in order to solve problems of overpopulation ?

 

1. Famine and epidemic.

2. Medical advance and improved agricultural methods.

3. Economic development and a decline in the birth rate.

4. Conservation of available resources.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : Economic development and a decline in the birth rate.

 


10. According to this passage, by the year 2000 the earth’s population should exceed the present figure by how much?

 

1. 500 million

2. Five billion

3. Two billion

4. Seven billion

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : Two billion

 Reading Comprehension (Items 1 – 2)

อ่านบทความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 1 – 2


Research Assistant

   Sukhumvit Research Limited, an independent research house, is looking for a bright, hard-working individual to assist with the production of its research reports. This position is open to a Thai or foreign national.
The ideal candidate will have :

– A Bachelor or higher degree

  • Strong computer and numeracy skills

  • Excellent written and spoken English

  • Familiarity with accounting, economics,Bloomberg/Reuters data services, and the production of research reports would be beneficial

  Interested applicants should send their resume and cover letter,
  Including their salary expectation, by e-mail to
  Annijoon@chaamadvisors.com


1. What kind of the company is not required ?

 

1. hard working

2. Thai nationality

3. foreign nationality

4. head of production research reports

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : head of production research reports

 


2. According to the ad-qualified requirement. What is not true ?

 

1. university level.

2. math quality

3. English will be excellent.

4. socience fields.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : socience fields.

 


Reading Comprehension (Items 3 – 5)

อ่านบทความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 3 – 5


Embassy of India Bangkok
Application are invited for the posts of Office
Assistants And Interpreter in the Embassy.
Grade 12 (Mattayom 6 or equivalent) Graduates,
knowledge of English & Thai computer
skills and previous experience preferred.

Apply within 10 days
By E-mail : hoc.bangkok@mea.gov.in


3. What is the position required ?

 

1. marketer

2. financier

3. secretary

4. translator

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : translator

 


4. According to the first topic of education requirement, what is not true ?

 

1. high school

2. Poly-technique

3. university level

4. before mattayom 6

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : before mattayom 6 

 


5. What is the channel that the applicants need to apply ?

 

1. walk in

2. headquartera

3. internet

4. at the embassy

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : internet

 


Reading Comprehension (Items 6 – 10)

อ่านบทความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 6 – 10


   Throughout history. the search for salt has played an important role In society. Where there was no salt near. it was brought from great distances. Thus, salt became one of the most important articles of early trade. Records show that in areas of scarcity, sall was traded ounce for ounce for gold. Rome’s major highway was called the Vla Salaria, that is, the Sall Road. Along that road, Roman soldiers transported sall crystals from the salt flats at Ostia up the Tiber, In return, they received a salarian or salary, which was literally money paid to soldiers to buy salt. The old saying “worth their salt.” which means to be valuable, derives from the custom of payment during the Empire. the caravan trade of the Sahara was also primarily an exchange of goods for salt. Among ancient peoples there, to eat salt with another person was an act of friendship.Slaves were often purchased with salt. Sall was so important in the Middle Ages that governments retained salt trade as a monopoly, or levied laxes on its purchase, By then, people’s social rank was demonstrated by where there sat at the table, above or below the the salt.


6. What does the passage mainly discuss ?

 

1. The old saying “worth their salt”

2. The Roman Empire

3. Salt

4. Ancient trade

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : Salt

 


7. What was the rate of exchange for sall and gold in areas where salt was a scarce commodity ?

 

1. One to one

2. One to two

3. One to ten

4. One to sixteen

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : One to one

 


8. According to the passage, where were salt flats located ?

 

1. Rome

2. Tiber

3. Ostia

4. Sataria

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : Ostia

 


9. What does the Latin word salarium mean ?

 

1. Salt

2. Salary

3. Soldiers

4. The Salt Road

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : Salary

 


10. Who enjoyed a monopoly on the salt of salt ?

 

1. Soldiers of the Roman Empire.

2. Traders in the Sahara.

3. Governments in the Middle Ages.

4. People of high social rank

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : Governments in the Middle Ages.

 


ไฟล์ แนวข้อสอบ PDF

90 ฿


ข้อสอบ กพ 2564 PDF

สอบบรรจุข้าราชการ ก.พ. ครบทุกวิชา เด็มคุณภาพ เต็มข้อมูล เฉลยอธิบายละเอียด

99 ฿


ข้อสอบท้องถิ่น 2564 PDF

สอบข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก กสถ ครบทุกวิชา ข้อมูลครบครัน เนื้อหาจัดเต็ม

115 ฿


ข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 PDF

สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ภาค ก ภาค ข ครบทุกวิชา 1,800 ข้อ 800 หน้า.

115 ฿


ไฟล์ PDF ข้อสอบ ก.พ. 2563

สอบบรรจุข้าราชการ ภาค ก. เนื้อหาแน่น ข้อมูลจัดเต็ม มีเฉลยอธิบายอย่่างละเอียด

หนังสือแบบเล่ม

350 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สอบท้องถิ่น ภาค ข.ครบทุกเนื้อหาในการสอบ

450 ฿


หนังสือติวสอบ ก.พ. สอบภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) เนื้อหาแน่น ครบเครื่องในเล่มเดียว

650 ฿


หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สอบภาษาอังกฤษ ระบบใหม่ New TOEIC

280 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข สอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน สอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตรงจุดตรงประเด็น

345 ฿


หนังสือข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก เจ้าพนักงานท้องถิ่นภาค ก เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. เทศบาล

450 ฿


สอบนายสิบ 4 เหล่าทัพ สอบนายสิบ ตำรวจ ทหาร และจ่าทหาร ได้ทุกหน่วยงาน เจาะข้อสอบตรงเป้า

380 ฿


หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน สายอำนวยการ สายปราบปราม ตรงเป้า ตรงประเด็น

380 ฿


หนังสือคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เตรียมสอบครูผู้ช่วยภาค ก และ ครูผู้ช่วย ภาค ข สังกัด สพฐ.

360 ฿


สอบท้องถิ่น ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน ตรงประเด็น เนื้อหาเน้นๆ ชัดเจน

450 ฿


หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่นภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วยท้องถิ่น ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ข

Questions 1 – 3 refer to the following passage.

อ่านบทความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 1 – 3


   Since differences in brand name televisions are so slight, manufacturers have added all sorts of bells and whistles to differentiate therr sets from the competition’s. Deciding what to buy, then, is as much a factor of matching a set’s features with your needs, as anything else. Some sets, for example, offer a feature called channel block, which allows parents to program the set so children cannot tune into unsuitable programs. Childless couples, older adults, and singles will have little use for this feature, and won;t want to pay extra for it.


1. According to the passage, what is true about television sets ?

 

1. Most models have channel block.

2. Better models come equipped with whistles.

3. The most expensive sets have flat screens.

4. The differences between sets are due to additional functions.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : บรรทัดที่ 2 differentiate their sets from the competition’s

 


2. According to the passage, what have most manufacturers of television sets done ?

 

1. Added extra features to their sets.

2. Built VCR’s into the newest models.

3. Made TV’s lighter and more durable.

4. Integrated stereo sound system and laser disc players.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : Added extra features to their sets

 


3. According to the passage, what is true channel block ?

 

1. It cannot be used with a VCR.

2. Children can learn to turn it off.

3. Childless couples will not want to pay extra for it.

4. it has to be reset each time the television is turned on.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : Childless couples will not want to pay extra for it.

 


Questions 4 – 7 refer to the following passage.

อ่านบทความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 4 – 7


   All passengers who are Nationals of countries other than the United States or Canada must Compete an immigration form before arrival in the U.S. fill out one for each family member. do not write on the back. Write in English in on capital letters. Keep the form until your departure Form the United States. use the white 1-94 form if you have a valid U.S. visa. Use the green 1-94w form if you hold a passport form one the 22 countries participating in the visa-waiver program and do not have a valid U.S. visa. Use the blue 1-94t from if you are Only making an in-transit stop enroute to another country. All passenge rs (or one passenger per family) are required to complete a Customs Declaration form prior to arrival.
Compete it in English and in capital letters. Be sure to sing your name on the back of the form.


4. how many Immigration forms must be filled out by a family of two adults and two children who are not U.S. or canadian Nationals?

 

1. One

2. Two

3. Three

4. Four

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : the white 1-94, green 1-94w, blue 1-94t, and a Customs Declaration form.

 


5. what should a traveler do with the immigration form ?

 

1. Give it to an immigration agent.

2. keep it until leaving the U.S.

3. Fill it out after arrival.

4. Give if to a U.S. Customs agent.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : Keep it until leaving the U.S.

 


6. If you are changing planes in Miami on a flight from Madrid to Mexico City. which form should you fill out ?

 

1. A white one.

2. A green one.

3. A blue one.

4. No form is required

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : A blue one.

 


7. What should passengers write on the back of the Customs Declaration Forms ?

 

1. Nothing

2. Their signatures.

3. their flight number.

4. The date.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : Their signatures.

 


Questions 8 – 10 refer to the following passage.

อ่านบทความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 8 – 10


Wanna Cry Virus Ransomware

What Happened to My Computer ?
You important files are encrypted.
   Many of your documents, photos, videos, databases and other files are no longer accessible because they have been encrypted. Maybe you are busy looking for a way recover your files, but do not waste your time. Nobody can can recover your files without our decryption service.

Can I Recover My Files?

   Sure. We guarantee that you can recover all your files safely and easily. But you have not so enough time.
   You can decrypt some of your files for free. Try noe by clicking <Decrypt>.
But if you want to decrypt all your files, you need to pay.
   You only have 3 day to submit the payment. After that the price will be doubled.
Also. if you’ll don’t pay in 7 days. won’t be able to play recover your flise forever.
   we will have free events for users who are so poor that they couldn’t pay in 6 mounths.

How Do I Pay ?

   Payment is accepted in Bitcoin only only. for more information. click < about bitcoin>
   Please check the current price of Bitcoin and buy some bitcoins. For more information, click < How to buy bitcoins>.
And send the correct amount to the address specified in this window.
After your payment, click <check payment>. Best time to check: 9:00 am – 11.00 am


8. Do not waste your time! …………… can solve the ploblems.

 

1. Everyone

2. The owners of the computers

3. It department of the Company

4. The progremmer decrytion service

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : The programmer decryption service เป็นโปรแกรมเมอร์ของบริษัทที่เรียกค่าไถ่

 


9. How many day do you submit the payment ?

 

1. 3

2. 5

3. 7

4. 9

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : 3 วันที่ยื่นเพื่อจะจ่าย แต่ไม่ใช่ 7 เพราะ 7 หมายถึงคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้ว

 


10. how much you will pay for them.

 

1. $200

2. $300

3. $400

4. $500

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : $300 You will pay $300 worth of Bitcoin

 


Questions 1 – 5 refer to the following passage.

อ่านบทความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 1 – 5


   In May, 1966, the World Health Organization was authorized to initiate a global campaign to eradicate smallpox. The goal was to eliminate the disease in one decade. Because similar projects for malaria and yellow fever had fad failed, few believed that smallpox could actually be eradicated, but eleven years after the initial organization of the campaign, no cases were reported in the field.
The strategy was not only to provide mass vaccinations but also to isolate patients with active smallpox in order to contain the spread of the disease ant to break the chain of human transmission. Rewards for reporting smallpox assisted in motivating the public to aid health workers. One by one,each smallpox victim was sought out, removed from contact with others, and treated. At the same time, the entire village the victim had lived was vaccination.
Today smallpox is no longer a threat to humanity. Routine vaccinations have been stopped worldwide.


1. Which of the following is the the best title for the passage ?

 

1. The World Health Organization.

2. The Eradication of Smallpox.

3. Smallpox Vaccination.

4. Infectious Diseases

.

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : The Eradication of Smallpox.

 


2. What was the goal of campaign against smallpox ?

 

1. To decrease the spread of smallpox worldwide.

2. To eliminate smallpox worldwide in ten years.

3. To provide mass vaccinations against smallpox worldwide.

4. To initiate worldwide projects for smallpox, malaria, and yellow fever at the same time.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : To eliminate smallpox worldwide in ten years.

 


3. According to the passage, what was the strategy used to eliminate the spread of smallpox ?

 

1. Vaccinations of entire villages.

2. Treatment of individual victims.

3. Isolation of victims and mass Vaccinations.

4. Extensive reporting of outbreaks.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : Isolation of victims and mass Vaccinations.

 


4. How was the public motivated to help the health workers ?

 

1. By educating them.

2. By rewarding them for reporting cases.

3. By isolating them from others.

4. By giving them vaccinations.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : By rewarding them for reporting cases.

 


5. Which statement does NOT refer to smallpox ?

 

1. Previous projects had failed.

2. People are no longer vaccinated for it.

3. The World Health Organization mounted a worldwide campaign to eradicate the disease.

4. It was a serious threat.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : Previous projects had failed.

 


Questions 6 – 8 refer to the following article.

อ่านบทความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 6 – 8


   Shelley Hallowell of fairfield has been hired as the general manager for the new Harlequin Hotel in Fairfield’s West Park district. Ms. Hallowell will assume her new position a month a month before the hotel’s scheduled opening next September.
Ms. Hallowell returned to fairfield last year after a five-year stint in the Fiji Islands as a tour guide. She held a temporary position between January and May Off this year as a consultant to the local tourism board. Before moving to Fiji, she worked locally as an office assistant while studying for her degree. She is a graduate of the Hotel and Hospitality School of fairfield.
“Mr. Hallowell has a great deal to offer our business. We feel very fortunate to have a person of her caliber working with us,” said George Larue, co- owner of the Harlequin Hotel.


6. Whan will Ms. Hallowell begin her new job ?

 

1. January

2. May

3. August

4. September

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : August

 


7. What was Ms. Hallowell’s most recent job ?

 

1. Hotel manager

2. Tourism consultant

3. School instructor

4. Office assistant

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : Tourism consultant

 


8. What did Mr. Hallowell do in the Fiji Islands ?

 

1. She was a student.

2. She vacationed.

3. She owned a hotel.

4. She led tours.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : she led tours.

 


Questions 9 – 10 refer to the following advertisement.

อ่านบทความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 9 – 10


Office Space Available 815 Enfield Street

   This suite of offices is conveniently located close to downtown and major bus lines. The 3,000 square-foot floor plan has lots of potential, with space for ten offices, two conference rooms, and a large reception area. Large windows make it pleasant and sunny. Ample tenant and customer parking is in the rear of the building. Contract includes minor renovations to be made at the owner’s expense prior to move-in; new tenant chooses paint and carpet colors. Call now for an appointment to see this incredible space. Melissa Soto Rental Agency. 637-2120


 

9. What is true of the space for rent ?

 

1. It is dark.

2. It will be painted.

3. It has a new carpet.

4. It doesn’t include parking.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : It will be painted.

 


10. Who should potential tenants call to see the space ?

 

1. The owner

2. The contractor

3. The rental agent

4. The current tenant

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : The rental agent

 


แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย Vocabulary

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย Vocabulary ใช้ในการสอบราชการได้ทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย Grammar

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย GRAMMAR ใช้ในการสอบราชการได้ทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย Reading

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย READING ใช้ในการสอบราชการได้ทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย Conversation

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย Conversation ใช้ในการสอบราชการได้ทุกหน่วยงาน

สรุป : สาระสำคัญ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading

ที่ใช้ออกข้อสอบ เพื่อการสอบบรรจุรับราชการ

1. GRAMMAR
(การสนทนา, การพูดคุย)(ไวยากรณ์ เสียง ประโยค การประสมคำ การตีความ) Noun (คำนาม), Pronoun (สรรพนาม), Adjective (คุณศัพท์), Verb (กริยา), Adverb (กริยาวิเศษณ์), Conjunction (คำสันธาน) Preposition (คำบุรพบท), Interjection (คำอุทาน)

2. VOCABULARY
(คำศัพท์, กลุ่มคำ, กลุ่มคำศัพท์, ประมวลคำศัพท์)

3. CONVERSATION
(การสนทนา, การพูดคุย)

4. READING
(การอ่านคำ , อ่านบทความสั้น, อ่านบทความยาว) (อ่านเพื่อหาใจความสำคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์หลักหรือเจตนา)ฝากเก็บดวงดาวให้กับเนื้อหาข้อมูล-สินค้าบริการของหน้านี้ด้วยจ้า

(ดวงดาวจะถูกส่งตรงไปที่ Google Search Engine Result)
คะแนนจะนับครั้งแรกต่อ 1 ip = 1 ความเห็น
(♥ ขอขอบคุณทุกๆดวงดาวที่เรามีให้กัน ♥)
 
0 / 5

ดาวที่ให้ไว้

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย PDF

แนวข้อสอบกพ 64

PDF แนวข้อสอบ กพ 64 พร้อมเฉลย ตัวอย่าง ครบทุกวิชา ใช้สำหรับสอบ ก.พ. ปีล่าสุด 64

แนวข้อสอบท้องถิ่น 64

ไฟล์แนวข้อสอบท้องถิ่น 64 พร้อมเฉลย PDF ตัวอย่าง ครบทุกวิชา สอบพนักงานท้องถิ่น ภาค ก

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 64

สอบครูผู้ช่วย 64 อย่างมั่นใจ ข้อสอบครูผู้ช่วยครบทุกวิชา มีเฉลยอธิบายละเอียด สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ภาค ก ข

แนวข้อสอบ ก.พ.

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ ก.พ. อย่างมั่นใจ กับแนวข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย PDF

ไฟล์ แนวข้อสอบ PDF

90 ฿


ข้อสอบ กพ 2564 PDF

สอบบรรจุข้าราชการ ก.พ. ครบทุกวิชา เด็มคุณภาพ เต็มข้อมูล เฉลยอธิบายละเอียด

99 ฿


ข้อสอบท้องถิ่น 2564 PDF

สอบข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก กสถ ครบทุกวิชา ข้อมูลครบครัน เนื้อหาจัดเต็ม

115 ฿


ข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 PDF

สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ภาค ก ภาค ข ครบทุกวิชา 1,800 ข้อ 800 หน้า.

115 ฿


ไฟล์ PDF ข้อสอบ ก.พ. 2563

สอบบรรจุข้าราชการ ภาค ก. เนื้อหาแน่น ข้อมูลจัดเต็ม มีเฉลยอธิบายอย่่างละเอียด

หนังสือแบบเล่ม

345 ฿


หนังสือข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก เจ้าพนักงานท้องถิ่นภาค ก เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. เทศบาล

650 ฿


หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สอบภาษาอังกฤษ ระบบใหม่ New TOEIC

380 ฿


หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน สายอำนวยการ สายปราบปราม ตรงเป้า ตรงประเด็น

360 ฿


สอบท้องถิ่น ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน ตรงประเด็น เนื้อหาเน้นๆ ชัดเจน

280 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข สอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน สอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตรงจุดตรงประเด็น

450 ฿


หนังสือติวสอบ ก.พ. สอบภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) เนื้อหาแน่น ครบเครื่องในเล่มเดียว

450 ฿


สอบนายสิบ 4 เหล่าทัพ สอบนายสิบ ตำรวจ ทหาร และจ่าทหาร ได้ทุกหน่วยงาน เจาะข้อสอบตรงเป้า

350 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สอบท้องถิ่น ภาค ข.ครบทุกเนื้อหาในการสอบ

450 ฿


หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่นภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วยท้องถิ่น ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ข

380 ฿


หนังสือคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เตรียมสอบครูผู้ช่วยภาค ก และ ครูผู้ช่วย ภาค ข สังกัด สพฐ.

error: เตือน: เนื้อหานี้ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ. ลิขสิทธิ์ !!