แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย Vocabulary

ข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ฟรี

ข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary

เป็นแนวข้อสอบมาตรฐาน ที่ใช้ในการสอบบรรจุ

งานราชการ รัฐวิสาหกิจ ของทุกหน่วยงาน

 

ในการ สอบราชการ สอบบรรจุทำงานราชการ

ไม่ว่าจะเป็นการ สอบ ก.พ. สอบครูผู้ช่วย สอบท้องถิ่น สอบ กทม สอบตำรวจ สอบทหาร สอบ TOEIC, TOEFL, IELTS หรือ สอบภาค ก. ภาค ข. หรือการสอบรัฐวิสาหกิจ สอบธนาคาร ล้วนใช้หลักการในออกข้อสอบที่คล้ายคลึงกัน ความยากง่ายแทบไม่แตกต่างกันมากนัก หลักการสำคัญคือความเข้าใจที่เรามีต่อภาษาอังกฤษ จะผ่านมากี่ยุคกีสมัย ก็ยังเป็นไปแนวทางเดิม เพราะหลักของโจทย์มิได้เปลี่ยนแปลงไป จะเปลี่ยนแต่เพียงรูปแบบภายนอกคือโจทย์เท่านั้น

ฉะนั้นการจับใจความจึงเป็นหลักสำคัญ และการที่เราได้อ่านข้อสอบบ่อยๆ การลองทำแบบทดสอบบ่อยๆ โดยมีคำเฉลยอธิบายที่ละเอียด และชัดเจนเพียงพอ ก็จะทำให้เราเกิดความชำนาญ และสามารถจับใจความหลักนั้นได้เองโดยธรรมชาติ


1. The first space flight was a great ………… .

 

1. achievable

2. achievement

3. achieve

4. account

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : ตำแหน่งที่ว่างควรจะเติมคือคำนาม (n.) และสอดคล้องกับความหมายในประโยคคือ achievement = ความสำคัญ ความหมาย คือ การบินช่องยานลำแรกเป็นการบินที่ประสบผลสำเร็จมาก

 


2. Old stories tell about the ………… of famous heroes.

 

1. explorer

2. exaction

3. exploits

4. exalted

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : exploits = ผจญภัย กล้าหาญ เรื่องเก่าๆ บอกให้รู้ถึงความกล้าหาญของวีรบุรุษที่มีชื่อเสียง

 


3. If wout be ………… to wear your best clothes to a party and your jeans to a picnic.

 

1. apparent

2. approach

3. access

4. appropiate

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : appropriate = เหมาะสม มันเป็นสิ่งที่สมควรที่จะสวมเสื้อผ้าแบบไหนไปงานปาร์ตี้หรือไปปิกนิก

 


4.The weather is ………… for swimming.

 

1. cloudy

2. suitable

3. sunny

4. hot

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : suitable = เหมาะ อากาศเหมาะที่จะไปว่ายน้ำ

 


5. A carpenter can work best when he uses the ………… tool.

 

1. proper

2. proactive

3. protect

4. probabilism

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : proper = เหมาะสม ช่างไม้สามารถที่ทำงานได้ดีถ้าได้ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

 


6. The contestants ………… the judge’s decision.

 

1. ran

2. disputed

3. discharged

4. disability

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : disputed = ประท้วงหรือไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยในการตัดสิน (บางเรื่อง)

 


7. The pupils ………… to give their teacher a present but disagreed on the best gift to buy.

 

1. agreed

2. aggressive

3. exacerbate

4. aggrandize

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : agreed = เห็นด้วย

 


8. Pirates used to ………… and rob ships.

 

1. hoard

2. accumulate

3. attack

4. assure

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : attack = ต่อสู้ โจรสลัดเคยโจมตีและปล้นเรือ 

 


9. It is hard to ………… a town that is being bombarded.

 

1. attach

2. protect

3. property

4. purchase

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : protect = ปกป้อง 

 


10. I can’t ………… the long separation from my father.

 

1. analyze

2. bear

3. collide

4. beat

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : bear = อดทน

 1. It take patience to ………… painful and trying situations.

 

1. approach

2. collapse

3. ambiguous

4. endure

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : endure = ต่อสู้ 

 


2. The teacher would not ………… any noise in her classroom.

 

1. tolerate

2. crash

3. crush

4. device

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : tolerate = ผ่อนปรน crash = ชน crush = บีบ อัด device = เครื่องมือหรือแนะนำ

 


3. He bore of his ………… without compleining.

 

1. disappointed

2. disappoint

3. disappointments

4. disappointed

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : disappointments = ความผิดหวัง

 


4. The class ………… you to speak for us in the meeting.

 

1. erase

2. entire

3. heed

4. elected

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : elected = เลือด ห้องนี้เลือกคุณขึ้นมาพูดในการประชุมครั้งนี้ 

 


5. The cast on her foot ………… her movement.

 

1. restrains

2. diminutive

3. great

4. ignorant

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : restrains = เหนี่ยว

 


6. There’s a girl in my class who ………… constantly about her new clothes.

 

1. elegant

2. brags

3. destroy

4. covert

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : brags = คุยโอ้อวด

 


7. The policeman showed great ………… in the face of danger.

 

1. scenery

2. bravery

3. criticism

4. elimination

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : bravery = ความกล้าหาญ 

 


8. A desert is a ………… region.

 

1. genetic

2. flexible

3. die

4. barren

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : barren = แห้งแล้ง ว่างเปล่า ทะเลทรายเป็นดินแดนที่แห้งแล้งว่างเปล่า

 


9. A loud noise may cause a ………… person to jump in his chair.

 

1. nervous

2. dwelling

3. genuine

4. habitat

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : nevous = ขวัญอ่อน ตื่นตระหนก เสียงดังเป็นเหตุให้คนนั้นกระโดดออกจากเก้าอี้

 


10. Our ………… is much concerned about the growth of the younger generation.

 

1. effort

2. function

3. party

4. entire

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : party = พรรค พวกพ้อง

 


แนวข้อสอบ PDF

ปี64+10,000 โหลด
90 ฿


ข้อสอบ กพ 2564 PDF

สอบบรรจุข้าราชการ ก.พ. ครบทุกวิชา เด็มคุณภาพ เต็มข้อมูล เฉลยอธิบายละเอียด

ปี64+>11,000 โหลด
99 ฿


ข้อสอบท้องถิ่น 2564 PDF

สอบข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก กสถ ครบทุกวิชา ข้อมูลครบครัน เนื้อหาจัดเต็ม

+>8,000 โหลด
115 ฿


ข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 PDF

สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ภาค ก ภาค ข ครบทุกวิชา 1,800 ข้อ 800 หน้า.

ปิด 7,248 โหลด
90 ฿


ไฟล์ PDF ข้อสอบ ก.พ. 2563

สอบบรรจุข้าราชการ ภาค ก. เนื้อหาแน่น ข้อมูลจัดเต็ม มีเฉลยอธิบายอย่่างละเอียด

หนังสือแบบเล่ม

380 ฿


หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน สายอำนวยการ สายปราบปราม ตรงเป้า ตรงประเด็น

450 ฿


หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่นภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วยท้องถิ่น ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ข

650 ฿


หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สอบภาษาอังกฤษ ระบบใหม่ New TOEIC

345 ฿


หนังสือข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก เจ้าพนักงานท้องถิ่นภาค ก เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. เทศบาล

360 ฿


สอบท้องถิ่น ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน ตรงประเด็น เนื้อหาเน้นๆ ชัดเจน

280 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข สอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน สอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตรงจุดตรงประเด็น

350 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สอบท้องถิ่น ภาค ข.ครบทุกเนื้อหาในการสอบ

450 ฿


สอบนายสิบ 4 เหล่าทัพ สอบนายสิบ ตำรวจ ทหาร และจ่าทหาร ได้ทุกหน่วยงาน เจาะข้อสอบตรงเป้า

380 ฿


หนังสือคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เตรียมสอบครูผู้ช่วยภาค ก และ ครูผู้ช่วย ภาค ข สังกัด สพฐ.

450 ฿


หนังสือติวสอบ ก.พ. สอบภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) เนื้อหาแน่น ครบเครื่องในเล่มเดียว


1. You have to pay ………… on the money you borrow form the bank.

 

1. interest

2. retes

3. charges

4. guarantee

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : interest = ดอกเบี้ย เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยเมื่อยืมเงินจากธนาคาร

 


2. He sprained his ………… when he fell down the stairs.

 

1. tooth

2. ankle

3. head

4. nose

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : ankle = ข้อเท้า sprained = เขาเคล็ด

 


3. Whitney Houston ………… all her Holiday doing jobs around the house.

 

1. spent

2. gave

3. took

4. served

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : spent ใช้วันหยุดของเขาในการทำงานรอบๆบ้าน

 


4. We became tired of ………… to his complaints.

 

1. talking

2. suggesting

3. listening

4. discussing

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : listening เป็นคำที่ตรงความหมายในประโยค (เบื่อที่จะฟังการบ่น) หลังต้องใช้คำนามหรือไม่ก็ต้อง v. + ing

 


5. She ………… me to send a birthday card to my friend.

 

1. checked

2. remembered

3. succeeded

4. remained

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : checked = ตรวจสอบว่าวันเกิดเป็นวันไหน

 


6. Joe was feeling ………… after failing his driving test.

 

1. pleased

2. miserable

3. mysterious

4. excited

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : หลัง link verb ที่เป็น feel + adj. คือ miserable ความหมายคือรู้สึกเศร้าหลังจากทราบว่าสอบตกเกี่ยวกับใบขับขี่

 


7. Kru Somsri had to ………… her hair after putting on her house.

 

1. rewash

2. remake

3. retie

4. redo

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : redo = ทำใหม่

 


8. Ever April she makes a/an ………… payment on her house.

 

1. annual

2. weekly

3. monthly

4. bimonthly

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : เนื่องจากเห็นคำว่าทุกเดือนเมษายนจะทำการจ่ายค่าบ้านดังนั้นจ่ายครั้งหนึ่งจึงเป็น annual ที่แปลว่า ปี

 


9. A deep-sea animal with eight arms is known as a / an ………… .

 

1. urchin

2. octopus

3. oyster

4. squid

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : มีแปดแขน ก็น่าจะเป็นปลาหมึก (octopus)

 


10. A small dish for tobacco ash is a ………… .

 

1. ashtray

2. sink

3. bin

4. bucket

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : ที่ใส่ขี้บุหรี่ก็คือ ashtray

 1. He became ………… when he heard of his father’s death.

 

1. convince

2. concerned

3. crucial

4. confer

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : concerned = กังวล เขากังวลเมื่อเขาได้ยินว่าพ่อเขาเสีย

 


2. The soup didn’t have much flavor; if was too ………… .

 

1. watery

2. water

3. light

4. lightly

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : wat ery = เกือบจางหรือรสชาติจืดจางก็คือ bland, flat, flavorless

 


3. Before we got inside, we were completely ………… by the storm.

 

1. disorder

2. disgust

3. drenched

4. devastate

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : drenched = เปียกโชก (wet)

 


4. A city near a river or lake may be ………… in the summer.

 

1. humiliate

2. humidify

3. humidity

4. humid

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : humid = ขึ้น เป็นตำแหน่งที่ขาด adj.

 


5. We hunted for the pirate’s buried ………… .

 

1. treasure

2. gloom

3. brood

4. abhorrence

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : treasure = ทรัพย์สมบัติ

 


6. He ………… great treasures.

 

1. forced

2. amassed

3. inferred

4. initiated

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : amssed = สะสม

 


7. An encyclopedia has a ………… of Information.

 

1. welth

2. newborn

3. intelligent

4. obstacle

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : wealth = มากมาย อุดมไปด้วย encyclopedia อุดมไปด้วยข้อมูล

 


8. He ………… ice cream and never seems to get enough of it.

 

1. cries

2. provides

3. craves

4. recall

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : craves = อยาก (กิน) กระหายอยาก เขาอยากกินไอศกรีมไม่เคยอิ่มสักที

 


9. As we climbed up the hill, the beauty of the ………… became apparent.

 

1. landgrave

2. landfall

3. landlord

4. landscape

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : landscape = ทิวทัศน์

 


10. He was ………… by his bombing laugher.

 

1. invalid

2. conspicuous

3. agony

4. ponder

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : conspicuous = จุดเด่น

 


สรุป : สาระสำคัญ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary

ที่ใช้ออกข้อสอบ เพื่อการสอบบรรจุรับราชการ

วิชาความสามารถทางด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้ดังนี้

1. GRAMMAR
(การสนทนา, การพูดคุย)(ไวยากรณ์ เสียง ประโยค การประสมคำ การตีความ) Noun (คำนาม), Pronoun (สรรพนาม), Adjective (คุณศัพท์), Verb (กริยา), Adverb (กริยาวิเศษณ์), Conjunction (คำสันธาน) Preposition (คำบุรพบท), Interjection (คำอุทาน)

2. VOCABULARY
(คำศัพท์, กลุ่มคำ, กลุ่มคำศัพท์, ประมวลคำศัพท์)

3. CONVERSATION
(การสนทนา, การพูดคุย)

4. READING
(การอ่านคำ , อ่านบทความสั้น, อ่านบทความยาว) (อ่านเพื่อหาใจความสำคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์หลักหรือเจตนา)ฝากเก็บดวงดาวให้กับเนื้อหาข้อมูล-สินค้าบริการของหน้านี้ด้วยจ้า

(ดวงดาวจะถูกส่งตรงไปที่ Google Search Engine Result)
คะแนนจะนับครั้งแรกต่อ 1 ip = 1 ความเห็น
(♥ ขอขอบคุณทุกๆดวงดาวที่เรามีให้กัน ♥)
 
0 / 5

ดาวที่ให้ไว้

แนวข้อสอบ PDF

ปี64+10,000 โหลด
90 ฿


ข้อสอบ กพ 2564 PDF

สอบบรรจุข้าราชการ ก.พ. ครบทุกวิชา เด็มคุณภาพ เต็มข้อมูล เฉลยอธิบายละเอียด

ปี64+>11,000 โหลด
99 ฿


ข้อสอบท้องถิ่น 2564 PDF

สอบข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก กสถ ครบทุกวิชา ข้อมูลครบครัน เนื้อหาจัดเต็ม

+>8,000 โหลด
115 ฿


ข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 PDF

สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ภาค ก ภาค ข ครบทุกวิชา 1,800 ข้อ 800 หน้า.

ปิด 7,248 โหลด
90 ฿


ไฟล์ PDF ข้อสอบ ก.พ. 2563

สอบบรรจุข้าราชการ ภาค ก. เนื้อหาแน่น ข้อมูลจัดเต็ม มีเฉลยอธิบายอย่่างละเอียด

แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย PDF

หนังสือแบบเล่ม

650 ฿


หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สอบภาษาอังกฤษ ระบบใหม่ New TOEIC

280 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข สอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน สอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตรงจุดตรงประเด็น

450 ฿


สอบนายสิบ 4 เหล่าทัพ สอบนายสิบ ตำรวจ ทหาร และจ่าทหาร ได้ทุกหน่วยงาน เจาะข้อสอบตรงเป้า

450 ฿


หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่นภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วยท้องถิ่น ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ข

380 ฿


หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน สายอำนวยการ สายปราบปราม ตรงเป้า ตรงประเด็น

380 ฿


หนังสือคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เตรียมสอบครูผู้ช่วยภาค ก และ ครูผู้ช่วย ภาค ข สังกัด สพฐ.

350 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สอบท้องถิ่น ภาค ข.ครบทุกเนื้อหาในการสอบ

345 ฿


หนังสือข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก เจ้าพนักงานท้องถิ่นภาค ก เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. เทศบาล

360 ฿


สอบท้องถิ่น ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน ตรงประเด็น เนื้อหาเน้นๆ ชัดเจน

450 ฿


หนังสือติวสอบ ก.พ. สอบภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) เนื้อหาแน่น ครบเครื่องในเล่มเดียว

error: เตือน: เนื้อหานี้ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ. ลิขสิทธิ์ !!